SFS 2007:1313 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

071313.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 13 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:387) om stöd

och service till vissa funktionshindrade

dels att nuvarande 23 b § och 23 c § skall betecknas 23 c § och 23 d §,
dels att 23 a § och nya 23 d § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 23 b §, av följande lydelse.

23 a §

2

Bestämmelserna i 21 a och 21 b §§ gäller i tillämpliga delar i en-

skild verksamhet. Anteckningar och andra uppgifter i en personakt som till-
hör en sådan sammanställning av uppgifter som avses i lagen (2001:454) om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten skall bevaras och därefter
gallras två år efter det att den sista anteckningen gjordes i akten. Uppgifterna
skall dock inte gallras så länge uppgifter om samma person inte har gallrats
enligt andra stycket.

Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling av per-

sonuppgifter inom socialtjänsten skall gallras två år efter det att de förhållan-
den som uppgifterna avser har upphört.

Gallringen skall vara avslutad senast kalenderåret efter det att gallrings-

skyldigheten inträdde.

Den nämnd som beslutat om en insats som genomförs i en enskild verk-

samhet får träffa avtal med den som bedriver verksamheten om att hand-
lingar skall överlämnas till nämnden när gallringsskyldigheten inträder.
Detta gäller dock inte sådana handlingar som avses i 23 b §.

23 b §

3

Handlingar i en personakt i enskild verksamhet som avser barn

som placerats eller tagits emot i bostad med särskild service för barn som be-
höver bo utanför föräldrahemmet skall överlämnas för bevarande till den
nämnd som beslutat om insatsen, när gallringsskyldigheten enligt 23 a §
första stycket inträder.

När gallringsskyldigheten enligt 23 a § första stycket inträder skall hand-

lingar i enskild verksamhet, av hänsyn till forskningens behov, i ett repre-
sentativt urval av kommuner och i övriga kommuner i fråga om ett represen-

1 Prop. 2006/07:129, bet. 2007/08:SoU5, rskr. 2007/08:52.

2 Senaste lydelse 2005:125.

3 Senaste lydelse av tidigare 23 b § 2005:125.

SFS 2007:1313

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

2

SFS 2007:1313

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

tativt urval av personer överlämnas för bevarande till den nämnd som beslu-
tat om insatsen.

23 d §

4

Länsstyrelsen får besluta att en personakt i enskild verksamhet

skall tas om hand

1. om verksamheten upphör,
2. om det på sannolika skäl kan antas att personakten inte kommer att

handhas enligt föreskrifterna i denna lag eller enligt föreskrifter som medde-
lats med stöd av lagen, eller

3. om den som ansvarar för personakten ansöker om det och det finns ett

påtagligt behov av att akten tas om hand.

En omhändertagen personakt skall återlämnas, om det är möjligt och det

inte finns skäl för omhändertagande enligt första stycket. Beslut i fråga om
återlämnande meddelas av länsstyrelsen efter ansökan av den som vid beslu-
tet om omhändertagande ansvarade för personakten.

Personakter som tagits om hand skall förvaras avskilda hos arkivmyndig-

heten i den kommun där akterna omhändertagits. Personakter skall bevaras i
minst två år från det att de kom in till arkivmyndigheten, dock får sådana
handlingar som avses i 23 b § inte gallras. En myndighet som har hand om
en personakt som har omhändertagits har, om en uppgift ur akten begärs för
ett särskilt fall, samma skyldighet att lämna uppgiften som den haft som an-
svarat för akten före omhändertagandet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.
2. Gallring med stöd av bestämmelserna i 23 a § i sin nya lydelse får göras

tidigast den 1 april 2010.

3. Bestämmelserna i 23 b § i sin nya lydelse tillämpas inte om sista an-

teckningen i handlingarna har gjorts före ikraftträdandet av denna lag.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

4 Senaste lydelse av tidigare 23 c § 2005:125.