SFS 2007:1314 Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

071314.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av
sluten ungdomsvård;

utfärdad den 13 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 a § lagen (1998:603) om verk-

ställighet av sluten ungdomsvård skall ha följande lydelse.

18 a §

2

Den dömde är, om inte annat föranleds av medicinska eller lik-

nande skäl, skyldig att efter uppmaning lämna blod-, urin- eller utandnings-
prov för kontroll av om han eller hon är påverkad av narkotika, alkoholhal-
tiga drycker, andra berusningsmedel, sådana medel som avses i 1 § lagen
(1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana medel som
omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, om det
kan misstänkas att den dömde är påverkad av något sådant medel.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2006/07:129, bet. 2007/08:SoU5, rskr. 2007/08:52.

2 Senaste lydelse 2001:480.

SFS 2007:1314

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007