SFS 2007:1316 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

071316.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om socialtjänstförordningen (2001:937)
dels att 3 kap. 14 och 18 §§, 4 kap. 1 §, 5 kap. 1 a och 2 §§ samt 7 kap. 2 §

ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 16 a § och

4 kap. 1 a §, av följande lydelse.

3 kap.

14 §

1

När behovet av vård i hemmet har upphört ska den som vårdas skri-

vas ut. Statens institutionsstyrelse beslutar om utskrivning från hem för vård
eller boende som avses i 6 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453). I övriga fall
beslutar föreståndaren om utskrivning, om inte huvudmannen har bestämt
annorlunda. För den som vårdas enligt socialtjänstlagen ska utskrivning ske
tidigare om den enskilde eller dennes vårdnadshavare begär det. Om den en-
skilde har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken och angelägenheten
omfattas av dennes uppdrag, ska utskrivning för den som vårdas enligt so-
cialtjänstlagen ske tidigare om förvaltaren begär det.

Om den enskilde vårdas med stöd av lagen (1990:52) med särskilda be-

stämmelser om vård av unga får han eller hon inte skrivas ut om inte social-
nämnden har begärt eller medgivit det. Om Statens institutionsstyrelse enligt
11 § första stycket samma lag beslutar att den unge tillfälligtvis ska vistas på
annat särskilt ungdomshem får dock han eller hon skrivas ut utan att social-
nämnden har begärt eller medgivit det. Om utskrivning från vård med stöd
av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall föreskrivs i den la-
gen.

Särskilda regler om fastställande av slutdag för verkställighet av sluten

ungdomsvård finns i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdoms-
vård.

16 a §

När Statens institutionsstyrelse enligt 11 § första stycket lagen

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga beslutar att den
unge tillfälligtvis ska vistas på annat särskilt ungdomshem ska styrelsen om-
gående underrätta socialnämnden om beslutet.

1 Senaste lydelse 2007:177.

SFS 2007:1316

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

2

SFS 2007:1316

18 §

För den som vårdas i ett hem för särskild tillsyn ska det i journalen

alltid antecknas de beslut som fattats av Statens institutionsstyrelse enligt
11 § första stycket, 15 a�17 a, 19, 20 §§ och 43 § 3 lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga. �ven beslut enligt 31�32 a,
33 a�36 §§ och 45 § 4 lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
ska antecknas i journalen.

4 kap.

1 §

En ansökan till länsstyrelsen om tillstånd som avses i 7 kap. 1 § första

stycket socialtjänstlagen (2001:453) för att bedriva enskild verksamhet ska
vara skriftlig och ange

1. vilken verksamhet som ska bedrivas,
2. vem som ska bedriva verksamheten,
3. hur verksamheten ska bedrivas och dess omfattning,
4. för vilka grupper verksamheten är avsedd,
5. hur verksamheten ska finansieras,
6. vem som ska förestå verksamheten, och
7. personalen samt dess utbildning och erfarenhet.
Ritningar över verksamhetens lokaler samt uppgifter om hur brandskyd-

det är ordnat ska fogas till ansökan.

Om sökanden är ett bolag, en förening, en samfällighet eller en stiftelse

ska sökanden också bifoga bolagsordningen eller stadgarna och uppge vem
som har behörighet att företräda bolaget, föreningen, samfälligheten eller
stiftelsen.

1 a §

En anmälan till länsstyrelsen enligt 7 kap. 1 § fjärde stycket social-

tjänstlagen (2001:453) om bedrivande av hem för vård eller boende ska vara
skriftlig och ange

1. vem som bedriver verksamheten,
2. hur verksamheten bedrivs och dess omfattning,
3. för vilka grupper verksamheten är avsedd,
4. vem som förestår verksamheten, och
5. personalen samt dess utbildning och erfarenhet.
Ritningar över verksamhetens lokaler samt uppgifter om hur brandskyd-

det är ordnat ska fogas till anmälan.

Om verksamheten bedrivs av ett bolag, en förening, en samfällighet eller

en stiftelse ska bolagsordningen eller stadgarna samt uppgift om vem som
har behörighet att företräda bolaget, föreningen, samfälligheten eller stiftel-
sen bifogas anmälan.

5 kap.

1 a §

2

En vårdplan enligt 11 kap. 3 § första stycket socialtjänstlagen

(2001:453) ska, om det inte möter särskilda hinder, beskriva

1. de särskilda insatser som behövs,
2. det sätt på vilket den unges umgänge med föräldrar, vårdnadshavare

och andra närstående ska ordnas,

2 Senaste lydelse 2003:304.

background image

3

SFS 2007:1316

3. målet med vården, och
4. den vårdbehövandes och, i fråga om barn, även hans eller hennes vård-

nadshavares syn på den planerade vården.

En genomförandeplan enligt 11 kap. 3 § andra stycket socialtjänstlagen

ska, om det inte möter särskilda hinder, beskriva

1. målet med de särskilda insatser som behövs,
2. när och hur de särskilda insatserna ska genomföras,
3. när och hur genomförandeplanen ska följas upp,
4. när och hur den unge ska kunna tillgodogöra sig åtgärder och insatser

som andra huvudmän än socialnämnden ansvarar för,

5. när och hur den unges umgänge med föräldrar, vårdnadshavare och

andra närstående ska ordnas,

6. när och hur den unge ska ha kontakt med socialnämnden, och
7. den unges och, i fråga om barn, hans eller hennes vårdnadshavares syn

på genomförandet av den planerade vården.

2 §

3

Om socialnämnden får veta att någon åtgärd behöver vidtas i fråga om

vårdnad, umgänge eller förmynderskap för ett barn, ska nämnden göra en
framställning eller ansökan om det hos den domstol till vilken ärendet hör.
Detsamma gäller om nämnden bedömer att ett barn är i behov av målsägan-
debiträde.

Framställningen eller ansökan ska göras av socialnämnden i den kommun

där barnet vistas eller, om barnet vårdas i ett annat hem än det egna, den so-
cialnämnd som lämnat medgivande till det eller som placerat barnet där.

7 kap.

2 §

4

Handlingar som avses i 7 kap. 3 a § andra stycket och 12 kap. 2 §

tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) ska av hänsyn till forskningens
behov undantas från gallring i de kommuner som ingår i �stergötlands, Got-
lands och Västernorrlands län samt i Göteborgs kommun. I landets övriga
kommuner ska sådana handlingar undantas från gallring när det gäller perso-
ner födda den femte, femtonde och tjugofemte i varje månad.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2006:466.

4 Senaste lydelse 2003:583.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007