SFS 2007:1317 Förordning om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

071317.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och
service till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (1993:1090) om stöd och

service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

12 §

1

Handlingar som avses i 21 d § andra stycket och 23 b § andra stycket

lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska av
hänsyn till forskningens behov undantas från gallring i de kommuner och
landsting som ingår i �stergötlands, Gotlands och Västernorrlands län samt
i Göteborgs kommun. I landets övriga kommuner och landsting ska sådana
handlingar undantas från gallring när det gäller personer födda den femte,
femtonde och tjugofemte i varje månad.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:128.

SFS 2007:1317

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007