SFS 2007:1318 Förordning med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

071318.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Sveriges geologiska
undersökning;

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Uppgifter

1 §

Sveriges geologiska undersökning är förvaltningsmyndighet för frågor

om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering.

Myndigheten förvaltar anläggningar och annan egendom som tidigare an-

vänts för statens civila beredskapslagring av olja.

2 §

Sveriges geologiska undersökning har till uppgift att tillhandahålla

geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. Myndig-
heten ska i detta syfte undersöka, beskriva och utveckla kunskap om Sveri-
ges geologiska förhållanden. Myndigheten ska verka för en ökad tillgänglig-
het till och användning av geologisk information i samhället.

Myndigheten ska verka för ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt håll-

bart nyttjande av landets mineralresurser.

3 §

Sveriges geologiska undersökning ska avveckla och miljösäkra statens

anläggningar och annan egendom enligt 1 § andra stycket. Detta ska ske
med hänsyn tagen till samhällsekonomi, teknik, säkerhet och miljö.

4 §

Sveriges geologiska undersökning ska sköta administrativa uppgifter

åt Bergsstaten. Sveriges geologiska undersökning ska därvid

1. fördela resurser och rapportera resultat,
2. bistå vid rekryteringen av annan personal än bergmästaren, och
3. bistå med expertkunskap och administrativa tjänster.

5 §

Sveriges geologiska undersökning ska i övrigt

1. handlägga ärenden enligt minerallagstiftningen och lagstiftningen om

kontinentalsockeln,

2. inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen

av 3�5 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10),

1 Jfr prop. 1997/98:1, utg.omr. 24, bet. 1997/98:NU1, rskr. 1997/98:130.

SFS 2007:1318

Utkom från trycket
den 21 december 2007

2 SFS 2007:1306�1352

background image

2

SFS 2007:1318

3. ansvara för samordning, utveckling, uppföljning, utvärdering, rapporte-

ring och information i fråga om miljökvalitetsmålet Grundvatten av god
kvalitet, och

4. främja och stödja riktad grundforskning och tillämpad forskning inom

det geovetenskapliga området.

6 §

Sveriges geologiska undersökning får mot avgift bedriva uppdrags-

verksamhet, inklusive tjänsteexport på de villkor som föreskrivs i tjänste-
exportförordningen (1992:192), samt ta ut avgifter för tillhandahållandet av
geologisk information. Myndigheten bestämmer avgifternas storlek och får
disponera inkomsterna.

7 §

Sveriges geologiska undersökning ska i fråga om sitt miljömålsarbete

enligt 5 § 3 rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsver-
ket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs.

Ledning

8 §

Sveriges geologiska undersökning leds av myndighetschef.

9 §

Vid Sveriges geologiska undersökning ska det finnas ett insynsråd som

består av högst sju ledamöter.

Ledningens ansvar

10 §

Myndighetschefens ansvar enligt 4 § 4 myndighetsförordningen

(2007:515) ska, utöver vad som följer av den bestämmelsen, avse också
Bergsstaten.

Anställningar och uppdrag

11 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

12 §

Vid Sveriges geologiska undersökning ska det finnas en personal-

ansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

13 §

Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på Sveri-

ges geologiska undersökning.

�verklagande

14 §

Sveriges geologiska undersöknings beslut i frågor som rör förvalt-

ningen av anläggningar och annan egendom enligt 1 § andra stycket, eller
som rör upplåtelse, försäljning eller annan avyttring av sådan egendom, får
inte överklagas.

background image

3

SFS 2007:1318

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1997:1294) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning ska upp-
höra att gälla.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007