SFS 2007:1319 Förordning med instruktion för Bergsstaten

071319.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Bergsstaten;

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Bergsstaten är förvaltningsmyndighet för frågor enligt minerallagen

(1991:45).

Ledning

2 §

Bergsstaten leds av en myndighetschef.

Ledningens ansvar

3 §

Myndighetschefen är skyldig att vid Bergsstaten genomföra den in-

terna styrning och kontroll som Sveriges geologiska undersökning ansvarar
för enligt förordningen (2007:1318) med instruktion för Sveriges geologiska
undersökning.

Anställningar

4 §

Bergmästaren är myndighetschef.

Organisation m.m.

5 §

Sveriges geologiska undersökning sköter administrativa uppgifter åt

Bergsstaten. Sveriges geologiska undersökning bistår därvid

1. med fördelningen av resurser och rapporteringen av resultat,
2. vid rekryteringen av annan personal än bergmästaren, och
3. med expertkunskap och administrativa tjänster.

6 §

Bergmästaren ska fullgöra de uppgifter som bergmästare har enligt lag

och annan författning.

7 §

Bergmästaren får uppdra åt någon annan tjänsteman att fullgöra berg-

mästarens uppgifter.

SFS 2007:1319

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

2

SFS 2007:1319

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

8 §

Bergmästaren avgör ärenden som inte ska avgöras av Sveriges geolo-

giska undersöknings personalansvarsnämnd.

Personalansvarsnämnd

9 §

De frågor som anges i 25 § första stycket myndighetsförordningen

(2007:515) ska prövas av personalansvarsnämnden vid Sveriges geologiska
undersökning.

Undantag från myndighetsförordningen

10 §

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på Bergsstaten:

4 § 4 om intern styrning och kontroll,
7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,
20 § om föredragning av ärenden,
27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol,
28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse,

och

29 § om överlämnande av ärendeförteckningar till Justitiekanslern.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1988:368) med instruktion för Bergsstaten ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)