SFS 2007:1320 Förordning om ändring i elförordningen (1994:1250)

071320.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i elförordningen (1994:1250);

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver att 1 § elförordningen (1994:1250)

1 ska ha föl-

jande lydelse.

1 § Energimarknadsinspektionen ska vara nätmyndighet enligt 1 kap. 7 §
ellagen (1997:857) samt handlägga de frågor som anges i denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:1138.

SFS 2007:1320

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007