SFS 2007:1321 Förordning om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

071321.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i naturgasförordningen (2006:1043);

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om naturgasförordningen (2006:1043)
dels att 6�8, 10�17, 19, 20, 24�26, 28, 34 och 35 §§ ska ha följande ly-

delse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 17 a §, av följande

lydelse.

6 § En ansökan enligt 4 eller 5 § ska vara skriftlig och ges in till Energi-
marknadsinspektionen. Utöver vad som följer av 4 och 5 §§ ska ansökan
innehålla

1. en teknisk beskrivning av den planerade ledningen, stationen eller an-

läggningen samt en kostnadsberäkning,

2. en karta över ledningens föreslagna sträckning eller stationens eller an-

läggningens föreslagna placering samt en beskrivning av den mark som be-
höver tas i anspråk för ledningen, stationen eller anläggningen,

3. bestyrkta förteckningar över ägare och innehavare av fastigheter över

vilka ledningen avses dras fram eller på vilka stationen eller anläggningen
avses placeras eller av fastigheter som på annat sätt behövs för anlägg-
ningen,

4. uppgift om de överenskommelser som träffats om upplåtelse av mark

för ledningen, stationen eller anläggningen eller de hinder som finns mot så-
dana överenskommelser,

5. redogörelse för sökandens organisation, och
6. en redogörelse för hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljö-

balken efterlevs.

I en beskrivning enligt första stycket 1 ska det finnas en ritning över led-

ningens, stationens eller anläggningens konstruktion och dess anslutning till
naturgasledningar.

Enligt 2 kap. 7 § andra stycket naturgaslagen (2005:403) ska ansökan

innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

7 § Energimarknadsinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens från
föreskrifterna i 4�6 §§ eller begära in de ytterligare uppgifter som behövs för
att ärendet ska kunna avgöras.

8 § Energimarknadsinspektionen ska kungöra en ansökan enligt 4 eller
5 §. Kungörelsen ska göras i en ortstidning. Energimarknadsinspektionen

SFS 2007:1321

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

2

SFS 2007:1321

ska dessutom sända meddelanden om ansökan till de sakägare som angetts i
ansökan.

I kungörelsen och i meddelanden enligt första stycket ska det anges att

synpunkter på ansökan kan lämnas skriftligt till Energimarknadsinspektio-
nen inom en viss angiven tid, som ska vara minst fyra veckor från det att
kungörelsen var införd i ortstidningen.

10 § Sedan Energimarknadsinspektionen berett ett ärende enligt 4 eller 5 §
ska myndigheten, med ett eget yttrande, överlämna ärendet till regeringens
prövning. I sitt yttrande ska myndigheten ta ställning till om miljökonse-
kvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken.

11 § Innan en koncessionspliktig naturgasledning, lagringsanläggning
eller förgasningsanläggning börjar byggas ska koncessionshavaren göra an-
mälan om det till Energimarknadsinspektionen och till den eller de kommu-
nala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. En
karta och en teknisk beskrivning av naturgasledningen, lagringsanlägg-
ningen eller förgasningsanläggningen ska lämnas in tillsammans med an-
mälan.

12 § En koncessionshavare får inte börja använda en naturgasledning, en
lagringsanläggning eller en förgasningsanläggning innan Energimarknadsin-
spektionen har meddelat tillstånd till det (drifttillstånd).

13 § En ansökan om förlängning av giltighetstiden för en koncession en-
ligt 2 kap. 12 § första stycket naturgaslagen (2005:403) ska vara skriftlig
och ges in till Energimarknadsinspektionen.

I sådana ärenden ska 4�10 §§ tillämpas.

14 § Energimarknadsinspektionen ska pröva ansökningar enligt 2 kap.
13 § naturgaslagen (2005:403) om tillstånd till överlåtelse av koncession.

15 § Energimarknadsinspektionen ska bereda ärenden enligt 2 kap. 14 §
naturgaslagen (2005:403) om återkallelse av koncession och därefter, med
eget yttrande, överlämna ärendet till regeringens prövning.

16 § Energimarknadsinspektionen ska pröva ärenden enligt 2 kap. 15 §
andra och tredje styckena, 2 kap. 16 § första och andra styckena samt 2 kap.
17 § första och andra styckena naturgaslagen (2005:403).

17 § Den som bedriver överföring av naturgas ska mäta överförd naturgas
och rapportera resultaten av mätningarna i enlighet med de närmare före-
skrifter som meddelas av Energimarknadsinspektionen.

17 a §

Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

mätning av överförd naturgas och rapportering av resultatet av mätningarna.

19 § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om
innehållet i övervakningsplanen och om offentliggörande av den årliga rap-
porten enligt 3 kap. 9 § naturgaslagen (2005:403).

background image

3

SFS 2007:1321

20 § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om ut-
formningen av överföringstariffer enligt 6 kap. 3 § naturgaslagen (2005:403)
och offentliggörande av tariffer enligt 6 kap. 4 § första stycket naturgas-
lagen.

24 § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om of-
fentliggörande av villkor enligt 7 kap. 6 § första stycket naturgaslagen
(2005:403).

25 § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om
anmälningar enligt 7 kap. 8 § första stycket och underrättelser enligt 7 kap.
8 § tredje stycket naturgaslagen (2005:403).

26 § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om
underrättelser enligt 7 kap. 9 § första och tredje styckena naturgaslagen
(2005:403).

28 § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter med
fastställande av formulär för underrättelser till konsument och meddelande
till socialnämnden enligt 8 kap. 6 § naturgaslagen (2005:403).

34 § Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt 8 a kap. natur-
gaslagen (2005:403). Energimarknadsinspektionen ska i övriga delar utöva
tillsyn enligt 10 kap. 1 § naturgaslagen (2005:403).

35 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-
klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut av Energimarknadsinspek-
tionen enligt 14 § denna förordning får överklagas hos regeringen.

Andra beslut av Energimarknadsinspektionen enligt denna förordning får

inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007