SFS 2007:1322 Förordning om ändring i förordningen (2000:672) om naturgasavgift

071322.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:672) om
naturgasavgift;

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:672) om naturgas-

avgift

dels att 1, 2 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om en naturgasavgift för att
finansiera den del av verksamheten vid Energimarknadsinspektionen som
sker enligt naturgaslagen (2005:403).

2 §

1 Naturgasavgiften ska betalas till Energimarknadsinspektionen av inne-

havare av naturgasledningar.

Den som överför naturgas uteslutande för egen räkning ska dock inte be-

tala sådan avgift.

6 § Innehavaren av en naturgasledning ska senast en månad efter utgången
av varje kvartal till Energimarknadsinspektionen rapportera den mängd na-
turgas som överförts i anslutningspunkten enligt de närmare föreskrifter som
Energimarknadsinspektionen meddelar.

7 a § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om sådan
rapportering av överföring av naturgas som krävs för att myndigheten ska
kunna ta ut naturgasavgift.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2000:812.

SFS 2007:1322

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007