SFS 2007:1323 Förordning om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar

071323.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1978:164) om vissa
rörledningar;

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver att 1, 2, 4�8, 11, 13, 15�20 och 22 §§ förord-

ningen (1978:164) om vissa rörledningar ska ha följande lydelse.

1 §

1 Ansökan om koncession enligt lagen (1978:160) om vissa rörled-

ningar ska vara skriftlig. Handling med sådan ansökan ska ges in i sex exem-
plar till Energimarknadsinspektionen och innehålla uppgift om

1. sökandens namn, yrke, hemvist och adress,
2. den tid för vilken koncession begärs,
3. de fastigheter som berörs av ansökningen samt namn och adress på

fastighetsägare, förvaltare av trafikled och övriga sakägare,

4. markanvändning och planförhållanden i berörda områden,
5. hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken iakttas,
6. den inverkan på allmänna och enskilda intressen som den tillämnade

verksamheten kan bedömas få samt de åtgärder sökanden anser behövliga
för att skydda allmänna intressen eller enskild rätt,

7. plan för den tillämnade verksamheten samt sökandens tekniska och

ekonomiska förutsättningar att fullfölja planen,

8. de huvudsakliga villkor som enligt sökandens mening bör gälla för

verksamheten.

Enligt 4 § lagen om vissa rörledningar ska ansökan innehålla en miljökon-

sekvensbeskrivning.

Sökanden är skyldig att på begäran av Energimarknadsinspektionen ge in

ytterligare ett eller flera exemplar av ansökningshandlingen.

2 §

2 Till ansökningshandling som avses i 1 § ska fogas

1. en beskrivning av det tillämnade företaget med kostnadsberäkning,
2. en karta utvisande ledningens huvudsakliga sträckning, upprättad enligt

vad Energimarknadsinspektionen bestämmer, jämte behövlig beskrivning,

3. den utredning i övrigt som sökanden vill åberopa till stöd för sin ansö-

kan.

1 Senaste lydelse 1998:877.

2 Senaste lydelse 1997:871.

SFS 2007:1323

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

2

SFS 2007:1323

4 §

3 Uppfyller ansökan om koncession inte vad som fordras enligt 1 eller

2 § eller är den i övrigt ofullständig eller har sökanden inte betalat avgift en-
ligt 3 §, ska Energimarknadsinspektionen, om rättelse inte sker på annat sätt,
förelägga sökanden att inom viss tid avhjälpa bristen.

Om ett föreläggande att avhjälpa brist i fråga om ansökningens innehåll

inte följs, och bristen är så väsentlig att ansökningen inte kan ligga till grund
för prövning av ärendet, ska Energimarknadsinspektionen avvisa ansök-
ningen. Om föreläggande att betala ansökningsavgift inte följs, ska ansök-
ningen också avvisas.

Föreläggande som avses i första stycket ska innehålla erinran om påfölj-

den av att föreläggandet inte följs. Föreläggandet ska delges.

5 §

4 Avvisas inte ansökan om koncession, ska Energimarknadsinspektio-

nen införa en kungörelse om ansökningen i Post- och Inrikes Tidningar och
ortstidning.

Energimarknadsinspektionen ska sända meddelande om ansökning om

koncession till de sakägare som har angivits i ansökningshandlingen.

I en kungörelse enligt första stycket och meddelande enligt andra stycket

ska det anges att erinringar mot ansökningen ska göras skriftligen hos Ener-
gimarknadsinspektionen inom viss angiven tid, minst fyra veckor efter det
att kungörelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar.

6 §

5 Energimarknadsinspektionen ska se till att koncessionsärende tillförs

den utredning som kan anses påkallad med hänsyn till den tillämnade verk-
samhetens art och omfattning. Yttrande ska alltid inhämtas från kommunen
och länsstyrelsen.

7 §

6 Efter utgången av den tid som har angivits för erinringar mot ansök-

ningen och sedan ärendet tillförts behövlig utredning ska Energimarknads-
inspektionen med eget utlåtande överlämna handlingarna i ärendet till rege-
ringen.

8 §

7 I fråga om förlängning av koncessions giltighetstid tillämpas 1�7 §§.

Energimarknadsinspektionen kan medge undantag från bestämmelserna i 1
och 2 §§ om vad ansökan ska innehålla och vad som ska fogas till ansök-
ningshandling.

11 §

8 Innan koncessionshavare påbörjar arbete med att dra fram ledning,

ska anmälan göras till Energimarknadsinspektionen och den eller de kom-
munala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet.
Vid anmälningen ska karta och teknisk beskrivning över ledningen fogas.

3 Senaste lydelse 1997:871.

4 Senaste lydelse 1997:871.

5 Senaste lydelse 1998:877.

6 Senaste lydelse 1997:871.

7 Senaste lydelse 1997:871.

8 Senaste lydelse 1997:871.

background image

3

SFS 2007:1323

13 §

9 Koncessionshavare får inte ta en ledning i bruk, förrän Energimark-

nadsinspektionen meddelat tillstånd till det (driftstillstånd).

15 §

10 Frågor om skyldighet att ombesörja transport åt någon annan enligt

8 § lagen (1978:160) om vissa rörledningar prövas av Energimarknadsin-
spektionen.

16 §

11 Uppgifter enligt 9 § lagen (1978:160) om vissa rörledningar ska

lämnas på anfordran av Energimarknadsinspektionen.

17 §

12 Energimarknadsinspektionen beslutar i frågor om föreläggande en-

ligt 17 § lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

18 §

13

Energimarknadsinspektionen beslutar om sådant tillträde och sådant

tillstånd som anges i 18 § lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

19 §

14

Energimarknadsinspektionen utövar tillsyn enligt 19

§ lagen

(1978:160) om vissa rörledningar.

20 §

15 Energimarknadsinspektionen får meddela förelägganden enligt 20 §

lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

22 §

16 Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (1978:160) om

vissa rörledningar meddelas av Energimarknadsinspektionen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

9 Senaste lydelse 1997:871.

10Senaste lydelse 1997:871.

11Senaste lydelse 1997:871.

12Senaste lydelse 1997:871.

13Senaste lydelse 1997:871.

14Senaste lydelse 1997:871.

15Senaste lydelse 1997:871.

16Senaste lydelse 1997:871.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007