SFS 2007:1324 Förordning om ändring i förordningen (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet

071324.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1203) om
redovisning av fjärrvärmeverksamhet;

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver att 14 och 16 §§ förordningen (2006:1203) om re-

dovisning av fjärrvärmeverksamhet ska ha följande lydelse.

14 § En bestyrkt kopia av årsrapporten och revisorns intyg enligt 3 kap.
5 § andra stycket ellagen (1997:857) ska ges in till Energimarknadsinspek-
tionen inom sju månader efter räkenskapsårets utgång.

Handlingarna får överföras elektroniskt till Energimarknadsinspektionen.
Med bestyrkt kopia jämställs elektroniskt original.

16 § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om

1. de närmare uppgifter som ska finnas med i en förvaltningsberättelse en-

ligt 10 § 3,

2. hur de uppgifter som avses i 11 § första stycket 2 ska redovisas,
3. sättet för undertecknande av en årsrapport som upprättas elektroniskt,

och

4. elektronisk överföring enligt 14 § andra stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2007:1324

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007