SFS 2007:1325 Förordning om ändring i förordningen (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning

071325.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1051) om
redovisning och revision av överföring av naturgas,
lagring av naturgas och drift av
förgasningsanläggning;

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver att 8 och 15�19 §§ förordningen (2006:1051) om

redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och
drift av förgasningsanläggning ska ha följande lydelse.

8 § I ingångsbalansräkningen ska det redovisas hur tillgångar, skulder och
eget kapital som ingår i överförings-, lagrings- och förgasningsverksamhe-
ten har beräknats.

Ingångsbalansräkningen ska upprättas enligt god redovisningssed som

den tillämpas av aktiebolag. Energimarknadsinspektionen får meddela när-
mare föreskrifter om upprättande av ingångsbalansräkning.

Ingångsbalansräkningen ska granskas av en revisor enligt 16 § och ges in

till Energimarknadsinspektionen tillsammans med ett revisorsintyg senast
sju månader efter det första räkenskapsårets början.

15 § En revisor som granskar redovisning av överförings-, lagrings- eller
förgasningsverksamhet enligt 3 kap. 4 § och 4 kap. 4 § naturgaslagen
(2005:403) ska vara auktoriserad eller godkänd. Om verksamheten bedrivs
tillsammans med annan verksamhet och den samlade verksamheten enligt de
föreskrifter som gäller för associationsformen ska granskas av minst en
auktoriserad revisor, ska den revisor som granskar överförings-, lagrings-
eller förgasningsverksamheten vara auktoriserad.

Energimarknadsinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens från första

stycket, om inte verksamheten enligt annan lagstiftning är skyldig att ha
auktoriserad eller godkänd revisor.

16 § Det intyg som avses i 3 kap. 4 § andra stycket och 4 kap. 4 § andra
stycket naturgaslagen (2005:403) ska ges in till Energimarknadsinspektio-
nen. I intyget ska revisorn ange om årsrapporten upprättats enligt gällande
föreskrifter och i överensstämmelse med god redovisningssed som den till-
lämpas av aktiebolag. Sedan revisorn slutfört sin granskning ska revisorn
teckna en hänvisning till intyget på årsrapporten.

Revisorns granskning omfattar inte den särskilda rapport som enligt 2 §

andra stycket ska biläggas förvaltningsberättelsen.

SFS 2007:1325

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

2

SFS 2007:1325

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

När en ingångsbalansräkning har upprättats ska revisorn i intyget särskilt

ange om beräkningen av ingångsvärdena skett enligt god redovisningssed
som den tillämpas av aktiebolag.

17 § En bestyrkt kopia av årsrapporten och revisorsintyget ska ha kommit
in till Energimarknadsinspektionen senast sju månader efter räkenskapsårets
utgång.

�&rsrapporten ska skrivas under av samtliga behöriga ställföreträdare för

det företag som bedriver överförings-, lagrings- eller förgasningsverksam-
het, med angivande av dagen för underskrift.

18 § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

1. hur egna och leasade anläggningstillgångar ska specificeras,
2. kompletterande noter om fördelningsprinciper, principer för intern pris-

sättning och metoder för gränsdragning mellan underhåll och investering,

3. upprättande av nyckeltal för avkastningsmått och finansiella mått,
4. uppställningsform för resultat- och balansräkningar och
5. de uppgifter som ska ingå i den särskilda rapport som ska bifogas för-

valtningsberättelsen, såsom ekonomiska uppgifter, uppgifter om leverans-
säkerhet, ledningslängd, personalresurser och de uppgifter i övrigt som be-
hövs för att kunna bedöma skäligheten i tariffer för överföring och lagring
av naturgas, för tillträde till en förgasningsanläggning samt för att kunna be-
döma olika överförings-, lagrings- och förgasningsverksamheter.

19 § Energimarknadsinspektionens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)