SFS 2007:1326 Förordning om ändring i förordningen (1988:1404) med vissa föreskrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden

071326.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:1404) med vissa
föreskrifter enligt lagen (1956:245) om
uppgiftsskyldighet rörande pris- och
konkurrensförhållanden;

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1988:1404) med vissa före-

skrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och
konkurrensförhållanden ska ha följande lydelse.

1 §

1 Finansinspektionen får inhämta uppgifter enligt lagen (1956:245) om

uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden i fråga om så-
dan verksamhet som är föremål för myndighetens tillsyn. Energimarknads-
inspektionen får inhämta sådana uppgifter i fråga om fjärrvärmeverksamhet.
Konkurrensverket får inhämta sådana uppgifter i fråga om näringsverksam-
het i övrigt.

Ersättning enligt 7 § nämnda lag för inställelse inför myndighet ska beta-

las av allmänna medel enligt förordningen (1982:805) om ersättning av all-
männa medel till vittnen, m. m.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2002:694.

SFS 2007:1326

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007