SFS 2007:1327 Förordning om ändring i kungörelsen (1972:463) med vissa bestämmelser om elektriska svagströmsledningar

071327.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kungörelsen (1972:463) med vissa
bestämmelser om elektriska svagströmsledningar;

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver att 5 § kungörelsen (1972:463) med vissa bestäm-

melser om elektriska svagströmsledningar ska ha följande lydelse.

5 §

1 I fråga om svagströmsledningar inom områden för järnvägar, som

upplåtits för allmän trafik, eller för spårvägar eller tunnelbanor, som står
under Banverkets tillsyn, gäller följande. En luftledning får inte dras över en
elektrifierad järnväg, spårväg eller tunnelbana, om inte Energimarknads-
inspektionen medger detta. Dras en luftledning över en oelektrifierad järn-
väg, spårväg eller tunnelbana, ska spännvidden över spåret göras så kort som
möjligt samt ledningen om möjligt förläggas vinkelrätt mot spåret. Avstån-
det från den nedersta ledningstråden till räls överkant ska vara minst fem
meter.

Ytterligare föreskrifter i fråga om anläggande, beskaffenhet och underhåll

av nämnda slag av ledningar meddelas av Banverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1997:881.

SFS 2007:1327

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007