SFS 2007:1328 Förordning om ändring i förordningen (2006:1587) om stöd för installation av energieffektiva fönster eller biobränsleanordningar i småhus

071328.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1587) om stöd för
installation av energieffektiva fönster eller
biobränsleanordningar i småhus;

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver att 4 och 13 §§ förordningen (2006:1587) om stöd

för installation av energieffektiva fönster eller biobränsleanordningar i små-
hus ska ha följande lydelse.

4 § Stöd för installation av en biobränsleanordning får ges endast om

1. anordningen och installationen uppfyller krav enligt föreskrifter som

Boverket har meddelat med stöd av förordningen (1994:1215) om tekniska
egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.,

2. huset är avsett att vara permanentbostad för husets ägare eller, om huset

ägs av ett privatbostadsföretag, en medlem eller en delägare i företaget,

3. installationen slutförs senast under nybyggnadsåret, och
4. om anordningen är avsedd att eldas med ved, pannan kombineras med

en ackumulatortank med en minsta ackumulatorvolym som är 15 gånger
större än eldstadens volym i pannan.

13 § En ansökan om ett slutligt beslut om stöd ska ha kommit in till läns-
styrelsen inom sex månader från det att installationsarbetena slutfördes eller
inom tre månader från länsstyrelsens preliminära beslut om stöd.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008. De nya bestämmel-

serna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2007:1328

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007