SFS 2007:1329 Förordning om ändring i förordningen (1977:1025) om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden

071329.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:1025) om avgifter
i vissa tryckfrihetsärenden;

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (1977:1025) om avgifter i vissa

tryckfrihetsärenden

1 ska ha följande lydelse.

1 § Den som hos Patent- och registreringsverket ansöker om utgivningsbe-
vis för en periodisk skrift ska betala en avgift om 2 300 kronor. För ansökan
om förnyelse av utgivningsbevis eller bevis om ändrad titel på periodisk
skrift ska en avgift om 2 000 kronor betalas. För ansökan om byte av ägare
eller byte av utgivare eller byte av ställföreträdande utgivare ska en avgift
om 600 kronor betalas.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008. �ldre föreskrifter gäl-

ler fortfarande för ansökningar som kommit in till Patent- och registrerings-
verket före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:134.

SFS 2007:1329

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007