SFS 2007:1330 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

071330.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633);

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver att bilagan till säkerhetsskyddsförordningen

(1996:633) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 3 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

SFS 2007:1330

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

2

SFS 2007:1330

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Bilaga

1

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och
om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 §.

Ekonomistyrningsverket,
Energimarknadsinspektionen,
Exportkreditnämnden,

1 Senaste lydelse 2007:1145.