SFS 2007:1331 Lag om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde

071331.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av
förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets
verksamhetsområde;

utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 14 §§ lagen (1992:318) om

överlämnade av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksam-
hetsområde ska upphöra att gälla vid utgången av 2007.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59.

SFS 2007:1331

Utkom från trycket
den 21 december 2007

3 SFS 2007:1306�1352

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007