SFS 2007:1332 Lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio- och TV i allmänhetens tjänst

071332.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av
radio- och TV i allmänhetens tjänst;

utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs

1 att 7 § lagen (1989:41) om finansie-

ring av radio- och TV i allmänhetens tjänst ska ha följande lydelse.

7 §

2

TV-avgiften är 2 032 kronor för ett år. Den ska betalas i fyra poster

om 508 kronor.

Varje post avser en avgiftsperiod om tre månader och ska betalas senast

sista vardagen före avgiftsperiodens början.

För innehav av TV-mottagare under tiden före den första avgiftsperioden

ska avgiften betalas med så stort belopp i förhållande till årsavgiften som
motsvarar innehavstiden. Beloppet avrundas nedåt till jämnt antal kronor.

RIKAB får, efter avtal med den avgiftsskyldige, besluta dels att TV-avgift

ska betalas i andra poster och vid andra tidpunkter än som anges i första och
andra styckena, dels att avgiften inte ska aviseras enligt 10 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59.

2 Senaste lydelse 2006:798.

SFS 2007:1332

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007