SFS 2007:1333 Lag om ändring i lagen (2005:365) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)

071333.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:365) om ändring i radio-
och TV-lagen (1996:844);

utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs

1 att 8 kap. 1 § radio- och TV-lagen

(1996:844) i stället för dess lydelse enligt lagen (2005:365) om ändring i
nämnda lag ska ha följande lydelse.

8 kap.

1 § Var och en som äger eller på annat sätt förfogar över ett elektroniskt
kommunikationsnät som används för överföring av TV-sändningar till all-
mänheten genom tråd ska, om ett betydande antal hushåll som är anslutna
till nätet använder det som sitt huvudsakliga medel för att ta emot TV-
sändningar, se till att de boende i de anslutna hushållen kan ta emot TV-
sändningar som sker med tillstånd av regeringen och som kan tas emot i om-
rådet utan villkor om särskild betalning. Skyldigheten gäller endast för TV-
sändningar för vilka sändningstillståndet har förenats med krav på opartisk-
het och saklighet samt ett villkor om ett mångsidigt programutbud där det
ska ingå nyheter. En sådan sändningsplikt gäller endast om förutsättningarna
för vidaresändning enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och
konstnärliga verk är uppfyllda.

TV-sändningar enligt första stycket ska kunna tas emot på ett tillfredsstäl-

lande sätt och utan kostnad för själva mottagningen.

Sändningsplikten enligt första stycket gäller även TV-sändningar som en

tillståndshavare genomför för att uppfylla skyldigheten att sända till hela
landet eller till delar av landet, men där sättet att sända inte kräver regering-
ens tillstånd.

Sändningsplikten enligt första stycket omfattar inte fler än fyra program-

tjänster som sänds samtidigt av tillståndshavare vars verksamhet finansieras
genom TV-avgifter enligt lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i
allmänhetens tjänst.

I nät där TV-sändningar sker med både analog och digital teknik ska vida-

resändning ske med analog teknik av minst två programtjänster som avses i
fjärde stycket, om de sänds eller har sänts ut med analog teknik. I övrigt får
vidaresändning ske med digital teknik.

Sändningsplikten enligt första stycket gäller inte för en anläggning där ett

begränsat antal TV-program förs fram till abonnenterna genom ett allmänt

1 Prop. 2007/08:1, utg.omr.17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59.

SFS 2007:1333

Utkom från trycket
den 21 december 2007

4 SFS 2007:1306�1352

background image

2

SFS 2007:1333

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

kommunikationsnät, som består av parkabel av metall, med hjälp av digital
teknik.

Sändningsplikten enligt första stycket omfattar inte sändningar som sker

med stöd av tillstånd till vidaresändning enligt 3 kap. 5 §.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)