SFS 2007:1334 Förordning om ändring i expropriationskungörelsen (1972:727)

071334.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i expropriationskungörelsen
(1972:727);

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver att 6 § expropriationskungörelsen (1972:727) ska

ha följande lydelse.

6 §

1

Om tillstånd söks till expropriation för elektriska anläggningar ska be-

stämmelserna i 3�5 §§ om länsstyrelse tillämpas på Energimarknadsinspek-
tionen, om inte annat följer av andra stycket.

Om någon begär tillstånd att genom expropriation ta en fastighet i anspråk

med nyttjanderätt eller servitutsrätt för elektriska starkströmsledningar med
en spänning av högst 145 kilovolt mellan två ledare, ska Energimarknads-
inspektionen pröva tillståndsfrågan även om någon sakägare, kommun eller
statlig myndighet motsätter sig bifall till ansökningen, om inte regeringen i
särskilda fall beslutar annat. Ska ledningen dras fram inom ett område, för
vilket det finns detaljplan, och kommunen motsätter sig bifall till ansök-
ningen, får ansökningen dock inte prövas av inspektionen. Inspektionen får
inte heller pröva tillståndsfrågan, om expropriationsansökningen har sam-
band med en koncessionsfråga som ska prövas av regeringen eller om det
gäller sådant fall som avses i 3 kap. 6 § sista stycket expropriationslagen
(1972:719).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 1997:882.

SFS 2007:1334

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007