SFS 2007:1335 Förordning om ändring i förordningen (1977:987) med instruktion för ILO- kommittén

071335.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:987) med
instruktion för ILO-kommittén;

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1977:987) med instruk-

tion för ILO-kommittén att 2 och 11 §§ ska ha följande lydelse.

2 §

1 Kommittén ska

a) utarbeta underlag för regeringens svar på frågeformulär rörande punk-

ter på Internationella arbetskonferensens dagordning och för regeringens
kommentarer till förslag till texter som ska diskuteras av konferensen,

b) utarbeta underlag för regeringens förslag innan den för riksdagen fram-

lägger konventioner och rekommendationer i enlighet med artikel 19 i ILO:s
stadga,

c) med lämpliga tidsmellanrum behandla frågor om tillämpningen av icke

ratificerade konventioner och av rekommendationer, som ännu inte har bör-
jat tillämpas, i syfte att överväga vilka åtgärder som kan vidtas för att främja
deras genomförande och i förekommande fall deras ratificering,

d) behandla frågor som uppstår i samband med redogörelser som ska till-

ställas Internationella arbetsbyrån i enlighet med artikel 22 i ILO:s stadga,

e) behandla förslag om uppsägning av ratificerade konventioner,
f) i den omfattning kommittén finner det påkallat behandla frågor som

föranleds av andra inom ILO fattade beslut än sådana som rör utarbetande
eller tillämpning av konventioner och rekommendationer,

g) främja ökad kunskap om ILO och dess verksamhet, och
h) årligen till chefen för Arbetsmarknadsdepartementet avge en redogö-

relse för hur de i ILO:s konvention nr 144 och rekommendation nr 152 av-
sedda förfarandena har fungerat.

11 §

2 Hos kommittén ska det finnas en av chefen för Arbetsmarknads-

departementet förordnad sekreterare och det biträde i övrigt som behövs.

1 Senaste lydelse 2002:714.

2 Senaste lydelse 2002:714.

SFS 2007:1335

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

2

SFS 2007:1335

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)