SFS 2007:1337 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

071337.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver

1 att 1 kap. 1, 5 och 15 §§, 2 kap. 2 § och rubriken

närmast före 1 kap. 5 § högskoleförordningen (1993:100)

2 samt bilaga 1 och

2 till förordningen ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 § De universitet och högskolor som staten är huvudman för samt deras
benämning anges i bilaga 1 till denna förordning.

För Sveriges lantbruksuniversitet och för Försvarshögskolan finns det sär-

skilda bestämmelser i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuni-
versitet respektive förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan.

Undantag från myndighetsförordningen

5 §

3 Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på högskolorna:

2 § om myndighetens ledning,
4 § om ledningens ansvar,
5 § om delegering,
9�18 §§ om enrådighetsmyndigheter, styrelsemyndigheter och nämnd-

myndigheter, och

22�24 §§ om anställningar och uppdrag.
Vid tillämpning av myndighetsförordningen ska med myndighetschef för-

stås rektor.

Styrelsen får inrätta en personalansvarsnämnd med uppgifter enligt 25 §

myndighetsförordningen. Rektor ska vara ordförande i en sådan nämnd.
Nämnden ska i övrigt bestå av personalföreträdarna och ytterligare högst tre
ledamöter som styrelsen utser.

Personalföreträdarna utses enligt föreskrifter i personalföreträdarförord-

ningen (1987:1101).

1 Jfr prop. 2006/07:64, bet. 2006/07:FöU9, rskr. 2006/07:193 och prop. 2007/08:1,
utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2007/08:70.

2 Förordningen omtryckt 1998:1003.

3 Senaste lydelse 2004:289.

SFS 2007:1337

Utkom från trycket
den 21 december 2007

5 SFS 2007:1306�1352

background image

2

SFS 2007:1337

15 §

4 I 9 § förordningen (2007:1069) med instruktion för regionala etik-

prövningsnämnder finns det bestämmelser om vilka universitet som ska
upplåta lokaler för och svara för att kansligöromål, föredragning av ärenden
och därmed sammanhängande uppgifter utförs åt de regionala etikpröv-
ningsnämnderna.

2 kap.

2 §

5 Styrelsen för en högskola ska ha det ansvar och de uppgifter som föl-

jer av 3 § myndighetsförordningen (2007:515) och 2 kap. 8 § förordningen
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Vidare ska styrelsen
själv besluta

1. i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och hög-

skolans organisation,

2. om årsredovisningar, delårsrapporter, budgetunderlag och viktigare

framställningar i övrigt samt säkerställa att det vid högskolan finns en intern
styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt,

3. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och

revisionsrapporter,

4. om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen och åtgärder med

anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt
10 § internrevisionsförordningen (2006:1228),

5. i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen

av denna,

6. om viktigare föreskrifter,
7. i frågor om
a) skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock

inte i fråga om provanställning,

b) disciplinansvar,
c) åtalsanmälan,
d) avstängning eller läkarundersökning,
8. om den antagningsordning som nämns i 6 kap. 3 § andra stycket,
9. om den anställningsordning som nämns i 4 kap. 14 §, och
10. i frågor i övrigt som är av principiell vikt.
Av bestämmelserna i 2 kap. 7, 8 och 10 §§, 3 kap. 2 och 6 §§ samt 11 kap.

6 § framgår att styrelsen för högskolan ska besluta själv också i vissa andra
frågor än de som avses i första stycket.

Frågor som avses i första stycket 7 a�7 d ska dock avgöras av personalan-

svarsnämnden vid högskolan, om en sådan nämnd finns inrättad. Dessa frå-
gor ska i vissa fall prövas av Statens ansvarsnämnd, vilket framgår av 4 kap.
33 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

4 Senaste lydelse 2003:619.

5 Senaste lydelse 2006:1324.

background image

3

SFS 2007:1337

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

4

SFS 2007:1337

Bilaga 1

6

F�RTECKNING �VER UNIVERSITET OCH H�GSKOLOR SOM
STATEN �R HUVUDMAN F�R SAMT DERAS BEN�MNING

I denna bilaga anges enligt 1 kap. 1 § de universitet och högskolor som sta-
ten är huvudman för samt deras benämning.

Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet (universitet)
Kungl. Tekniska högskolan (universitet)
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Växjö universitet
�rebro universitet
Mittuniversitetet
Sveriges lantbruksuniversitet

Blekinge tekniska högskola
Danshögskolan
Dramatiska institutet
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan på Gotland
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Kalmar
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Malmö högskola
Mälardalens högskola
Operahögskolan i Stockholm
Södertörns högskola
Teaterhögskolan i Stockholm

6 Senaste lydelse 2005:646. �ndringen innebär bl.a. att Lärarhögskolan i Stockholm
tagits bort ur förteckningen.

background image

5

SFS 2007:1337

Bilaga 2

7

EXAMENSORDNING

1. Innehåll

I denna bilaga anges det enligt vad som sägs i 6 kap. 4 och 5 §§,

1. vilka examina som får avläggas på grundnivå, avancerad nivå och fors-

karnivå, och

2. vilka krav som ska uppfyllas för respektive examen (examensbeskriv-

ning).

I förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet och förord-

ningen (2007:1164) för Försvarshögskolan finns det bestämmelser om de
examina som får utfärdas vid Lantbruksuniversitetet respektive Försvars-
högskolan.

2. Gemensamma bestämmelser

Examensbenämning

7 Senaste lydelse 2007:638.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007