SFS 2007:1338 Lag om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

071338.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande
av förvaltningsuppgifter inom Utbildnings-
departementets verksamhetsområde;

utfärdad den 13 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (1976:1046) om över-

lämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verk-
samhetsområde

2 ska upphöra att gälla vid utgången av år 2007.

Den upphävda bestämmelsen gäller fortfarande för ärenden om bidrag vid

korttidsstudier som har beslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2007/08:1, utg.omr. 15, bet. 2007/08:UbU2, rskr. 2007/08:71.

2 Senaste lydelse av 8 § 2001:303.

SFS 2007:1338

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007