SFS 2007:1339 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

071339.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 13 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att bilagan till sekretesslagen

(1980:100)

2 ska ha följande lydelse.

Bilaga

3

I enlighet med vad som anges i 1 kap. 8 § ska vad som föreskrivs i tryck-

frihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämp-
liga delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i
den mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet. Verk-
samheten anges i förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk
författningssamling (SFS) på den författning med stöd av vilken verksamhe-
ten har uppdragits åt organet.

1 Prop. 2007/08:1, utg.omr. 15, bet. 2007/08:UbU2, rskr. 2007/08:71.

2 Lagen omtryckt 1992:1474.

3 Senaste lydelse 2005:1145.

Organ

Verksamhet

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Kungliga Svenska Aeroklubben

besiktning och tillsyn av luftfartyg samt
utfärdande och förnyande av luftvärdig-
hetsbevis (SFS 1957:297)

Länsbildningsförbunden

statligt stöd till kulturverksamhet genom
ideella föreningar (SFS 1976:1046)

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Stiftelsen Innovationscentrum

all verksamhet

Stiftelsen Nordiska museet

prövning av anställnings- och arbetsvill-
kor och andra frågor som rör statligt reg-
lerad anställning hos stiftelsen (SFS
1992:318) samt prövning av ansökningar
om tillstånd till utförsel av vissa äldre
kulturföremål (SFS 1988:950)

SFS 2007:1339

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

2

SFS 2007:1339

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden om bidrag vid kort-

tidsstudier som har beslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg

(Justitiedepartementet)

Stiftelsen Norrlandsfonden

förvaltningen av statligt reglerade regio-
nala utvecklingslån och lokaliseringslån
som beslutats enligt förordningen
(1990:642) om regionalpolitiskt företags-
stöd eller motsvarande äldre bestämmel-
ser (SFS 1998:775)

Stiftelsen Svenska Filminstitutet all verksamhet utom verksamhet som

avser fördelning av stöd enligt filmavtal

Stiftelsen Svenska institutet

all verksamhet

Stiftelsen Svensk-norska
samarbetsfonden

statligt stöd i form av stipendier (SFS
1992:318)

Stiftelserna Stockholms interna-
tionella fredsforskningsinstitut
(SIPRI), Tekniska museet och
WHO Collaborating Center on
International Drug Monitoring

prövning av anställnings- och arbetsvill-
kor och andra frågor som rör statligt reg-
lerad anställning hos stiftelsen (SFS
1992:318)

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Synskadades Riksförbund

ärenden om tilldelning eller återtagande
av dispositionsrätt till ledarhund samt
ärenden om tilldelning och återtagande av
ledarhund (SFS 2005:340)