SFS 2007:1340 Förordning om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

071340.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DNLJJJ+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DNLJJK+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DNLJJK+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:DNLJJK+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:DNLJJJ+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:DNLJJJ+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:DNLJJJ+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:DNLJJK+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DNLJJK+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DNLJJJ+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:DNLJJJ+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:DNLJJJ+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:DNLJJK+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:DNLJJJ+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DNLJJJ+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1985:796) med vissa <br/>bemyndiganden f�r Socialstyrelsen att meddela <br/>f�reskrifter m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 13 december 2007.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (1985:796) med vissa bemyn-</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">diganden f�r Socialstyrelsen att meddela f�reskrifter m.m. ska ha f�ljande<br/>lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:391px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft10">Socialstyrelsen f�r meddela f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. om h�lso- och sjukv�rd enligt 32 � h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763)</p> <p style="position:absolute;top:428px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">till skydd f�r enskilda,</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. om tandv�rd enligt 17 � tandv�rdslagen (1985:125) till skydd f�r</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">enskilda,</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. om sprututbytesverksamhet enligt lagen (2006:323) om utbyte av sprutor</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och kanyler till skydd f�r enskilda,</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. om journalhandlingars inneh�ll, utformning och hantering enligt patient-</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">journallagen (1985:562), </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">5. om att<br/> annan h�lso- och sjukv�rdspersonal f�r fullg�ra uppgifter som l�kare</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">har enligt lagen (1995:831) om transplantation m.m.,</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> ingrepp enligt samma lag f�r g�ras endast p� sjukhus som avses i 5 �</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">h�lso- och sjukv�rdslagen eller vid annan enhet inom h�lso- och sjukv�rden<br/>eller det medicinska omr�det i �vrigt, och</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> ett s�dant sjukhus eller en s�dan enhet d�r ingrepp f�r transplantation f�r</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">utf�ras ska ha tillg�ng till en donationsansvarig l�kare och en kontaktansva-<br/>rig sjuksk�terska med uppgift att f�rbereda f�r donationer och ge st�d och<br/>information till avlidnas n�rst�ende, </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. om att anm�lan enligt 6 kap. 6 � lagen (1998:531) om yrkesverksamhet</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">p� h�lso- och sjukv�rdens omr�de ska inneh�lla uppgifter ut�ver dem som<br/>anges i 6 kap. 7 � samma lag, </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">7. om s�dan ers�ttning som avses i 10 kap. 11 � f�rsta stycket gymnasie-</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rordningen (1992:394), och</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">8. som beh�vs f�r att den katastrofmedicinska beredskapen och bered-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">skapsplanl�ggningen inf�r h�jd beredskap enligt 5 � andra stycket f�rord-<br/>ningen (2007:1202) med instruktion f�r Socialstyrelsen ska f� en samordnad<br/>inriktning.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2007:1203.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2007:1340</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 21 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:1340</b></p> <p style="position:absolute;top:942px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:140px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1985:796) med vissa
bemyndiganden f�r Socialstyrelsen att meddela
f�reskrifter m.m.;

utf�rdad den 13 december 2007.

Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (1985:796) med vissa bemyn-

diganden f�r Socialstyrelsen att meddela f�reskrifter m.m. ska ha f�ljande
lydelse.

2 �

1

Socialstyrelsen f�r meddela f�reskrifter

1. om h�lso- och sjukv�rd enligt 32 � h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763)

till skydd f�r enskilda,

2. om tandv�rd enligt 17 � tandv�rdslagen (1985:125) till skydd f�r

enskilda,

3. om sprututbytesverksamhet enligt lagen (2006:323) om utbyte av sprutor

och kanyler till skydd f�r enskilda,

4. om journalhandlingars inneh�ll, utformning och hantering enligt patient-

journallagen (1985:562),

5. om att
 annan h�lso- och sjukv�rdspersonal f�r fullg�ra uppgifter som l�kare

har enligt lagen (1995:831) om transplantation m.m.,

 ingrepp enligt samma lag f�r g�ras endast p� sjukhus som avses i 5 �

h�lso- och sjukv�rdslagen eller vid annan enhet inom h�lso- och sjukv�rden
eller det medicinska omr�det i �vrigt, och

 ett s�dant sjukhus eller en s�dan enhet d�r ingrepp f�r transplantation f�r

utf�ras ska ha tillg�ng till en donationsansvarig l�kare och en kontaktansva-
rig sjuksk�terska med uppgift att f�rbereda f�r donationer och ge st�d och
information till avlidnas n�rst�ende,

6. om att anm�lan enligt 6 kap. 6 � lagen (1998:531) om yrkesverksamhet

p� h�lso- och sjukv�rdens omr�de ska inneh�lla uppgifter ut�ver dem som
anges i 6 kap. 7 � samma lag,

7. om s�dan ers�ttning som avses i 10 kap. 11 � f�rsta stycket gymnasie-

f�rordningen (1992:394), och

8. som beh�vs f�r att den katastrofmedicinska beredskapen och bered-

skapsplanl�ggningen inf�r h�jd beredskap enligt 5 � andra stycket f�rord-
ningen (2007:1202) med instruktion f�r Socialstyrelsen ska f� en samordnad
inriktning.

1 Senaste lydelse 2007:1203.

SFS 2007:1340

Utkom fr�n trycket
den 21 december 2007

background image

2

SFS 2007:1340

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;