SFS 2007:1340 Förordning om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

071340.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1985:796) med vissa
bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela
föreskrifter m.m.;

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1985:796) med vissa bemyn-

diganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. ska ha följande
lydelse.

2 §

1

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter

1. om hälso- och sjukvård enligt 32 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

till skydd för enskilda,

2. om tandvård enligt 17 § tandvårdslagen (1985:125) till skydd för

enskilda,

3. om sprututbytesverksamhet enligt lagen (2006:323) om utbyte av sprutor

och kanyler till skydd för enskilda,

4. om journalhandlingars innehåll, utformning och hantering enligt patient-

journallagen (1985:562),

5. om att
� annan hälso- och sjukvårdspersonal får fullgöra uppgifter som läkare

har enligt lagen (1995:831) om transplantation m.m.,

� ingrepp enligt samma lag får göras endast på sjukhus som avses i 5 §

hälso- och sjukvårdslagen eller vid annan enhet inom hälso- och sjukvården
eller det medicinska området i övrigt, och

� ett sådant sjukhus eller en sådan enhet där ingrepp för transplantation får

utföras ska ha tillgång till en donationsansvarig läkare och en kontaktansva-
rig sjuksköterska med uppgift att förbereda för donationer och ge stöd och
information till avlidnas närstående,

6. om att anmälan enligt 6 kap. 6 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet

på hälso- och sjukvårdens område ska innehålla uppgifter utöver dem som
anges i 6 kap. 7 § samma lag,

7. om sådan ersättning som avses i 10 kap. 11 § första stycket gymnasie-

förordningen (1992:394), och

8. som behövs för att den katastrofmedicinska beredskapen och bered-

skapsplanläggningen inför höjd beredskap enligt 5 § andra stycket förord-
ningen (2007:1202) med instruktion för Socialstyrelsen ska få en samordnad
inriktning.

1 Senaste lydelse 2007:1203.

SFS 2007:1340

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

2

SFS 2007:1340

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)