SFS 2007:1341 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

071341.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 13 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 8 § mervärdesskattelagen

(1994:200)

2 ska ha följande lydelse.

3 kap.

8 §

3 Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som utgör

1. grundskole-, gymnasieskole- eller högskoleutbildning, om utbildningen

anordnas av det allmänna eller en av det allmänna för utbildningen erkänd
utbildningsanordnare, och

2. utbildning som berättigar studerande till studiestöd enligt studiestöds-

lagen (1999:1395) eller till

a) statsbidrag som administreras av Socialstyrelsens institut för särskilt

utbildningsstöd för

� kortare studier om funktionshinder,
� kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpas-

sade för personer med funktionshinder, och

� studier inom vuxenutbildningen för utvecklingsstörda, eller
b) statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfa-

betisering i samiska.

Undantaget från skatteplikt enligt första stycket omfattar även omsättning

av varor och tjänster som omsätts som ett led i utbildningen.

Utbildning som tillhandahålls av utbildare mot ersättning från en upp-

dragsgivare som själv utser de personer som ska utbildas (uppdragsutbild-
ning) omfattas av undantaget endast om utbildningen ingår i en av uppdrags-
givaren bedriven egen utbildning enligt första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före

ikraftträdandet.

1 Prop. 2007/08:1, utg.omr. 15, bet. 2007/08:UbU2, rskr. 2007/08:71.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2006:659.

SFS 2007:1341

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

2

SFS 2007:1341

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)