SFS 2007:1344 Förordning om upphävande av förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier

071344.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2001:362) om
bidrag vid korttidsstudier;

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (2001:362) om bidrag vid kort-

tidsstudier ska upphöra att gälla vid utgången av 2007.

Den upphävda förordningen gäller fortfarande för bidrag som före den

1 januari 2008 har lämnats till en studerande för en viss utbildning. Bidrag
enligt förordningen får dock inte lämnas för studier efter den 30 juni 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2007:1344

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007