SFS 2007:1345 Förordning om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder

071345.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DNLMED+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DNLMEE+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DNLMEE+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:DNLMEE+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:DNLMEE+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:DNLMEE+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:DNLMED+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DNLMEE+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DNLMED+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:16px;font-family:DNLMED+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:DNLMED+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:DNLMEE+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:DNLMEE+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DNLMED+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:DNLMED+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:DNLMEE+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:DNLMEE+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DNLMED+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:DNLMED+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om statsbidrag vid vissa studier f�r personer med <br/>funktionshinder;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 13 december 2007.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Inledande best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 � </b>Statsbidrag enligt denna f�rordning f�r l�mnas f�r</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. kortare studier om funktionshinder,<br/>2. kortare studier p� grundskole- eller gymnasieniv� som �r s�rskilt an-</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">passade f�r personer med funktionshinder, och</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">3. studier inom vuxenutbildning f�r utvecklingsst�rda.<br/>Statsbidrag enligt f�rsta stycket 1 f�r l�mnas till personer med funktions-</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">hinder och deras anh�riga i syfte att �ka kunskapen om funktionshindret och<br/>f�rb�ttra m�jligheterna f�r personer med funktionshinder att ta del i sam-<br/>h�llslivet.</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 � </b>Statsbidrag f�r l�mnas i den utstr�ckning som det finns medel anvisade<br/>f�r �ndam�let. Om anvisade medel inte r�cker f�r bidrag till alla s�kande,<br/>ska vid bed�mningen av vem som ska f� bidrag h�nsyn tas till den s�kandes<br/>behov av utbildning.</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Statsbidrag l�mnas endast till personer som �r bosatta i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 � </b>Statsbidrag enligt denna f�rordning administreras av Socialstyrelsens<br/>institut f�r s�rskilt utbildningsst�d.</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Utbildning som statsbidrag f�r l�mnas f�r</b></p> <p style="position:absolute;top:744px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 � </b>Statsbidrag f�r l�mnas f�r </p> <p style="position:absolute;top:761px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. utbildning vid en s�dan folkh�gskola eller i en s�dan studiecirkel som</p> <p style="position:absolute;top:779px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">avses i f�rordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen,</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">2. kommunal vuxenutbildning enligt 11 kap. skollagen (1985:1100), eller<br/>3. utbildning inom vuxenutbildning f�r utvecklingsst�rda.</p> <p style="position:absolute;top:859px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Utbildningens omfattning</b></p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>5 � </b>Statsbidrag f�r l�mnas f�r en utbildning som omfattar h�gst 14 dagar<br/>eller 112 timmar.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2007:1345</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 21 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:1345</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Till en och samma studerande f�r statsbidrag l�mnas f�r h�gst 30 dagar</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">eller 240 timmar per �r.</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Statsbidragets storlek</b></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 � </b>Statsbidrag enligt 5 � ska l�mnas med ett belopp per dag eller per<br/>timme som �r lika f�r alla bidragsmottagare. Ett bidrag som l�mnas per<br/>timme ska motsvara en �ttondel av det bidrag som l�mnas per dag.</p> <p style="position:absolute;top:219px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Ers�ttning f�r resor, kost och logi</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 � </b>Vid studier enligt 1 � f�rsta stycket 1 och 2 f�r bidrag �ven l�mnas f�r<br/>sk�liga kostnader f�r resor, kost och logi f�r den enskilde i anslutning till ut-<br/>bildningen.</p> <p style="position:absolute;top:325px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Allm�nna best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Ans�kan</b></p> <p style="position:absolute;top:376px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 � </b>Statsbidrag beviljas efter ans�kan hos Socialstyrelsens institut f�r s�r-<br/>skilt utbildningsst�d.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Samordning med andra ers�ttningar</b></p> <p style="position:absolute;top:464px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>9 � </b>Statsbidrag f�r inte l�mnas till personer som, under samma tid som bi-<br/>draget avser, f�r studiest�d enligt studiest�dslagen (1999:1395) eller<br/>aktivitetsst�d eller utvecklingsers�ttning enligt f�rordningen (1996:1100)<br/>om aktivitetsst�d.</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om den s�kande f�r hel sjukers�ttning eller hel aktivitetsers�ttning under</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">den tid som statsbidrag s�ks f�r, f�r statsbidrag bara l�mnas f�r kostnader<br/>f�r resor, kost och logi enligt 7 �.</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Utbetalning</b></p> <p style="position:absolute;top:641px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>10 � </b>Socialstyrelsens institut f�r s�rskilt utbildningsst�d ska betala ut<br/>statsbidraget i efterskott efter rekvisition fr�n den studerande. Rekvisitionen<br/>ska vara undertecknad av den studerande. Uppgifterna i rekvisitionen ska<br/>l�mnas p� heder och samvete. Om den studerande �r omyndig eller om f�r-<br/>valtare enligt f�r�ldrabalken har f�rordnats f�r honom eller henne, ska f�r-<br/>myndaren eller, om det ing�r i uppdraget, f�rvaltaren ha skrivit sitt samtycke<br/>p� ans�kan.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Statsbidrag f�r betalas ut bara om den enskilde har styrkt att han eller hon</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">har bedrivit de studier som bidraget avser. Socialstyrelsens institut f�r s�r-<br/>skilt utbildningsst�d f�r beg�ra att den studerande l�mnar de uppgifter som<br/>beh�vs f�r att myndigheten ska kunna bed�ma om bidraget f�r betalas ut.<br/>Den studerande ska i rekvisitionen l�mna dessa uppgifter.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2007:1345</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>�terkrav</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>11 � </b>Om n�gon genom oriktiga uppgifter eller p� n�got annat s�tt har orsa-<br/>kat att statsbidrag har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt belopp, ska<br/>Socialstyrelsens institut f�r s�rskilt utbildningsst�d kr�va tillbaka det som<br/>har betalats ut f�r mycket. Detsamma g�ller om n�gon p� n�got annat s�tt<br/>har f�tt statsbidrag felaktigt eller med f�r h�gt belopp och insett eller borde<br/>ha insett detta. Om det finns synnerliga sk�l, f�r Socialstyrelsens institut f�r<br/>s�rskilt utbildningsst�d helt eller delvis avst� fr�n att kr�va tillbaka statsbi-<br/>draget.</p> <p style="position:absolute;top:217px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Statsbidrag f�r inte kr�vas tillbaka n�r mottagaren har avlidit.</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>R�nta</b></p> <p style="position:absolute;top:288px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>12 � </b>P� statsbidrag som kr�vs tillbaka ska r�nta tas ut fr�n den dag d�<br/>statsbidraget har tagits emot efter en r�ntesats som vid varje tidpunkt �ver-<br/>stiger statens utl�ningsr�nta med tv� procentenheter. </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om det finns s�rskilda sk�l, f�r Socialstyrelsens institut f�r s�rskilt utbild-</p> <p style="position:absolute;top:358px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ningsst�d helt eller delvis avst� fr�n att ta ut r�nta.</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:429px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>13 � </b>I 22 a � f�rvaltningslagen (1986:223) finns best�mmelser om �ver-<br/>klagande hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Andra beslut av Socialstyrelsens<br/>institut f�r s�rskilt utbildningsst�d �n beslut att inte betala ut statsbidrag<br/>efter rekvisition enligt 10 � f�r dock inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>R�tt att meddela f�reskrifter</b></p> <p style="position:absolute;top:553px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>14 � </b>Socialstyrelsen f�r meddela f�reskrifter f�r verkst�lligheten av denna<br/>f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Socialstyrelsen f�r �ven meddela f�reskrifter om statsbidragets storlek.</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">LARS LEIJONBORG</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft33">Charlotte Abrahamsson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:491px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om statsbidrag vid vissa studier f�r personer med
funktionshinder;

utf�rdad den 13 december 2007.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Inledande best�mmelser

1 � Statsbidrag enligt denna f�rordning f�r l�mnas f�r

1. kortare studier om funktionshinder,
2. kortare studier p� grundskole- eller gymnasieniv� som �r s�rskilt an-

passade f�r personer med funktionshinder, och

3. studier inom vuxenutbildning f�r utvecklingsst�rda.
Statsbidrag enligt f�rsta stycket 1 f�r l�mnas till personer med funktions-

hinder och deras anh�riga i syfte att �ka kunskapen om funktionshindret och
f�rb�ttra m�jligheterna f�r personer med funktionshinder att ta del i sam-
h�llslivet.

2 � Statsbidrag f�r l�mnas i den utstr�ckning som det finns medel anvisade
f�r �ndam�let. Om anvisade medel inte r�cker f�r bidrag till alla s�kande,
ska vid bed�mningen av vem som ska f� bidrag h�nsyn tas till den s�kandes
behov av utbildning.

Statsbidrag l�mnas endast till personer som �r bosatta i Sverige.

3 � Statsbidrag enligt denna f�rordning administreras av Socialstyrelsens
institut f�r s�rskilt utbildningsst�d.

Utbildning som statsbidrag f�r l�mnas f�r

4 � Statsbidrag f�r l�mnas f�r

1. utbildning vid en s�dan folkh�gskola eller i en s�dan studiecirkel som

avses i f�rordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen,

2. kommunal vuxenutbildning enligt 11 kap. skollagen (1985:1100), eller
3. utbildning inom vuxenutbildning f�r utvecklingsst�rda.

Utbildningens omfattning

5 � Statsbidrag f�r l�mnas f�r en utbildning som omfattar h�gst 14 dagar
eller 112 timmar.

SFS 2007:1345

Utkom fr�n trycket
den 21 december 2007

background image

2

SFS 2007:1345

Till en och samma studerande f�r statsbidrag l�mnas f�r h�gst 30 dagar

eller 240 timmar per �r.

Statsbidragets storlek

6 � Statsbidrag enligt 5 � ska l�mnas med ett belopp per dag eller per
timme som �r lika f�r alla bidragsmottagare. Ett bidrag som l�mnas per
timme ska motsvara en �ttondel av det bidrag som l�mnas per dag.

Ers�ttning f�r resor, kost och logi

7 � Vid studier enligt 1 � f�rsta stycket 1 och 2 f�r bidrag �ven l�mnas f�r
sk�liga kostnader f�r resor, kost och logi f�r den enskilde i anslutning till ut-
bildningen.

Allm�nna best�mmelser

Ans�kan

8 � Statsbidrag beviljas efter ans�kan hos Socialstyrelsens institut f�r s�r-
skilt utbildningsst�d.

Samordning med andra ers�ttningar

9 � Statsbidrag f�r inte l�mnas till personer som, under samma tid som bi-
draget avser, f�r studiest�d enligt studiest�dslagen (1999:1395) eller
aktivitetsst�d eller utvecklingsers�ttning enligt f�rordningen (1996:1100)
om aktivitetsst�d.

Om den s�kande f�r hel sjukers�ttning eller hel aktivitetsers�ttning under

den tid som statsbidrag s�ks f�r, f�r statsbidrag bara l�mnas f�r kostnader
f�r resor, kost och logi enligt 7 �.

Utbetalning

10 � Socialstyrelsens institut f�r s�rskilt utbildningsst�d ska betala ut
statsbidraget i efterskott efter rekvisition fr�n den studerande. Rekvisitionen
ska vara undertecknad av den studerande. Uppgifterna i rekvisitionen ska
l�mnas p� heder och samvete. Om den studerande �r omyndig eller om f�r-
valtare enligt f�r�ldrabalken har f�rordnats f�r honom eller henne, ska f�r-
myndaren eller, om det ing�r i uppdraget, f�rvaltaren ha skrivit sitt samtycke
p� ans�kan.

Statsbidrag f�r betalas ut bara om den enskilde har styrkt att han eller hon

har bedrivit de studier som bidraget avser. Socialstyrelsens institut f�r s�r-
skilt utbildningsst�d f�r beg�ra att den studerande l�mnar de uppgifter som
beh�vs f�r att myndigheten ska kunna bed�ma om bidraget f�r betalas ut.
Den studerande ska i rekvisitionen l�mna dessa uppgifter.

background image

3

SFS 2007:1345

�terkrav

11 � Om n�gon genom oriktiga uppgifter eller p� n�got annat s�tt har orsa-
kat att statsbidrag har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt belopp, ska
Socialstyrelsens institut f�r s�rskilt utbildningsst�d kr�va tillbaka det som
har betalats ut f�r mycket. Detsamma g�ller om n�gon p� n�got annat s�tt
har f�tt statsbidrag felaktigt eller med f�r h�gt belopp och insett eller borde
ha insett detta. Om det finns synnerliga sk�l, f�r Socialstyrelsens institut f�r
s�rskilt utbildningsst�d helt eller delvis avst� fr�n att kr�va tillbaka statsbi-
draget.

Statsbidrag f�r inte kr�vas tillbaka n�r mottagaren har avlidit.

R�nta

12 � P� statsbidrag som kr�vs tillbaka ska r�nta tas ut fr�n den dag d�
statsbidraget har tagits emot efter en r�ntesats som vid varje tidpunkt �ver-
stiger statens utl�ningsr�nta med tv� procentenheter.

Om det finns s�rskilda sk�l, f�r Socialstyrelsens institut f�r s�rskilt utbild-

ningsst�d helt eller delvis avst� fr�n att ta ut r�nta.

�verklagande

13 � I 22 a � f�rvaltningslagen (1986:223) finns best�mmelser om �ver-
klagande hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Andra beslut av Socialstyrelsens
institut f�r s�rskilt utbildningsst�d �n beslut att inte betala ut statsbidrag
efter rekvisition enligt 10 � f�r dock inte �verklagas.

R�tt att meddela f�reskrifter

14 � Socialstyrelsen f�r meddela f�reskrifter f�r verkst�lligheten av denna
f�rordning.

Socialstyrelsen f�r �ven meddela f�reskrifter om statsbidragets storlek.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;