SFS 2007:1345 Förordning om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder

071345.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag vid vissa studier för personer med
funktionshinder;

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas för

1. kortare studier om funktionshinder,
2. kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt an-

passade för personer med funktionshinder, och

3. studier inom vuxenutbildning för utvecklingsstörda.
Statsbidrag enligt första stycket 1 får lämnas till personer med funktions-

hinder och deras anhöriga i syfte att öka kunskapen om funktionshindret och
förbättra möjligheterna för personer med funktionshinder att ta del i sam-
hällslivet.

2 § Statsbidrag får lämnas i den utsträckning som det finns medel anvisade
för ändamålet. Om anvisade medel inte räcker för bidrag till alla sökande,
ska vid bedömningen av vem som ska få bidrag hänsyn tas till den sökandes
behov av utbildning.

Statsbidrag lämnas endast till personer som är bosatta i Sverige.

3 § Statsbidrag enligt denna förordning administreras av Socialstyrelsens
institut för särskilt utbildningsstöd.

Utbildning som statsbidrag får lämnas för

4 § Statsbidrag får lämnas för

1. utbildning vid en sådan folkhögskola eller i en sådan studiecirkel som

avses i förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen,

2. kommunal vuxenutbildning enligt 11 kap. skollagen (1985:1100), eller
3. utbildning inom vuxenutbildning för utvecklingsstörda.

Utbildningens omfattning

5 § Statsbidrag får lämnas för en utbildning som omfattar högst 14 dagar
eller 112 timmar.

SFS 2007:1345

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

2

SFS 2007:1345

Till en och samma studerande får statsbidrag lämnas för högst 30 dagar

eller 240 timmar per år.

Statsbidragets storlek

6 § Statsbidrag enligt 5 § ska lämnas med ett belopp per dag eller per
timme som är lika för alla bidragsmottagare. Ett bidrag som lämnas per
timme ska motsvara en åttondel av det bidrag som lämnas per dag.

Ersättning för resor, kost och logi

7 § Vid studier enligt 1 § första stycket 1 och 2 får bidrag även lämnas för
skäliga kostnader för resor, kost och logi för den enskilde i anslutning till ut-
bildningen.

Allmänna bestämmelser

Ansökan

8 § Statsbidrag beviljas efter ansökan hos Socialstyrelsens institut för sär-
skilt utbildningsstöd.

Samordning med andra ersättningar

9 § Statsbidrag får inte lämnas till personer som, under samma tid som bi-
draget avser, får studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) eller
aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt förordningen (1996:1100)
om aktivitetsstöd.

Om den sökande får hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning under

den tid som statsbidrag söks för, får statsbidrag bara lämnas för kostnader
för resor, kost och logi enligt 7 §.

Utbetalning

10 § Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd ska betala ut
statsbidraget i efterskott efter rekvisition från den studerande. Rekvisitionen
ska vara undertecknad av den studerande. Uppgifterna i rekvisitionen ska
lämnas på heder och samvete. Om den studerande är omyndig eller om för-
valtare enligt föräldrabalken har förordnats för honom eller henne, ska för-
myndaren eller, om det ingår i uppdraget, förvaltaren ha skrivit sitt samtycke
på ansökan.

Statsbidrag får betalas ut bara om den enskilde har styrkt att han eller hon

har bedrivit de studier som bidraget avser. Socialstyrelsens institut för sär-
skilt utbildningsstöd får begära att den studerande lämnar de uppgifter som
behövs för att myndigheten ska kunna bedöma om bidraget får betalas ut.
Den studerande ska i rekvisitionen lämna dessa uppgifter.

background image

3

SFS 2007:1345

�&terkrav

11 § Om någon genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsa-
kat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, ska
Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd kräva tillbaka det som
har betalats ut för mycket. Detsamma gäller om någon på något annat sätt
har fått statsbidrag felaktigt eller med för högt belopp och insett eller borde
ha insett detta. Om det finns synnerliga skäl, får Socialstyrelsens institut för
särskilt utbildningsstöd helt eller delvis avstå från att kräva tillbaka statsbi-
draget.

Statsbidrag får inte krävas tillbaka när mottagaren har avlidit.

Ränta

12 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från den dag då
statsbidraget har tagits emot efter en räntesats som vid varje tidpunkt över-
stiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl, får Socialstyrelsens institut för särskilt utbild-

ningsstöd helt eller delvis avstå från att ta ut ränta.

�verklagande

13 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-
klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Socialstyrelsens
institut för särskilt utbildningsstöd än beslut att inte betala ut statsbidrag
efter rekvisition enligt 10 § får dock inte överklagas.

Rätt att meddela föreskrifter

14 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna
förordning.

Socialstyrelsen får även meddela föreskrifter om statsbidragets storlek.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007