SFS 2007:1346 Förordning om ändring i förordningen (2007:1202) med instruktion för Socialstyrelsen

071346.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1202) med
instruktion för Socialstyrelsen;

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2007:1202) med instruktion

för Socialstyrelsen ska ha följande lydelse.

10 § Inom myndigheten finns Socialstyrelsens institut för särskilt utbild-
ningsstöd, som har till uppgift att

� administrera det statliga bidraget till särskilt utbildningsstöd,
� administrera det statliga bidraget till verksamheten med särskilda

omvårdnadsinsatser i anslutning till gymnasieskola med speciellt anpassad
utbildning för svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning),

� bistå de huvudmän som svarar för verksamheten med särskilda omvård-

nadsinsatser för elever med Rh-anpassad utbildning med administrativa
tjänster i samband med att hemkommuner och hemlandsting betalar ersätt-
ning för vissa kostnader för eleverna till dessa huvudmän enligt 5 kap. 31 a §
skollagen (1985:1100); ytterligare bestämmelser finns i 10 kap. gymnasie-
förordningen (1992:394),

� svara för administrativt stöd åt Nämnden för Rh-anpassad utbildning,
� administrera det statliga bidraget till vissa handikappåtgärder inom folk-

bildningen,

� administrera statsbidrag enligt förordningen (2007:1345) om statsbidrag

vid vissa studier för personer med funktionshinder, och

� följa och utvärdera de verksamheter som fått statligt stöd.
Om Socialstyrelsen bestämmer det får institutet även fullgöra andra upp-

gifter.

Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd leds av en kanslichef.

Besluten om statligt bidrag fattas av kanslichefen.

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2007:1346

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007