SFS 2007:1347 Förordning om statsbidrag vid vissa studier i samiska

071347.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag vid vissa studier i samiska;

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till den som bedriver
kortare studier i alfabetisering i samiska.

2 § Syftet med bidraget är att främja det samiska språket så att samer som
inte har fått möjlighet att lära sig läsa och skriva på samiska får tillfälle att
lära sig det.

Med samer avses personer som anges i 1 kap. 2 § sametingslagen

(1992:1433).

3 § Statsbidrag får lämnas i den utsträckning som det finns medel anvisade
för ändamålet. Om anvisade medel inte räcker för bidrag till alla sökande,
ska vid bedömningen av vem som ska få bidrag hänsyn tas till den sökandes
behov av utbildning.

Statsbidrag lämnas endast till personer som är bosatta i Sverige.

4 § Statsbidrag enligt denna förordning administreras av Sametinget.

Utbildning som statsbidrag får lämnas för

5 § Statsbidrag enligt denna förordning får användas för bidrag som läm-
nas till enskilda som i Sverige deltar i

1. kurs vid en sådan folkhögskola eller i en sådan studiecirkel som avses i

förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen,

2. kommunal vuxenutbildning enligt 11 kap. skollagen (1985:1100), eller
3. kurs vid Samernas utbildningscentrum.

Utbildningens omfattning

6 § Statsbidrag får lämnas för en utbildning som omfattar högst 14 dagar
eller 112 timmar.

Till en och samma studerande får statsbidrag lämnas för studier som om-

fattar högst 30 dagar eller 240 timmar per år.

SFS 2007:1347

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

2

SFS 2007:1347

Statsbidragets storlek

7 § Statsbidrag enligt 6 § ska lämnas med ett belopp per dag eller per
timme som är lika för alla studerande. Ett bidrag som lämnas per timme ska
motsvara en åttondel av det bidrag som lämnas per dag.

Ersättning för resor, kost och logi

8 § Vid studier som omfattas av denna förordning får bidrag även lämnas
för skäliga kostnader för resor, kost och logi för den enskilde i anslutning till
utbildningen.

Allmänna bestämmelser

Ansökan

9 § Statsbidrag beviljas efter ansökan hos Sametinget.

Samordning med andra förmåner

10 § Statsbidrag får inte lämnas till personer som, under samma tid som
bidraget avser, får studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395) eller ak-
tivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd.

Om den sökande får hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning under

den tid som statsbidrag söks för, får statsbidrag bara lämnas för kostnader
för resor, kost och logi enligt 8 §.

Utbetalning

11 § Sametinget ska betala ut statsbidraget i efterskott efter rekvisition
från den studerande. Rekvisitionen ska vara undertecknad av den stude-
rande. Uppgifterna i rekvisitionen ska lämnas på heder och samvete. Om den
studerande är omyndig eller om förvaltare enligt föräldrabalken har förord-
nats för honom eller henne, ska förmyndaren eller, om det ingår i uppdraget,
förvaltaren ha skrivit sitt samtycke på ansökan.

Statsbidrag får betalas ut bara om den enskilde har styrkt att han eller hon

har bedrivit de studier som bidraget avser. Sametinget får begära att den stu-
derande lämnar de uppgifter som behövs för att myndigheten ska kunna be-
döma om bidraget får betalas ut. Den studerande ska i rekvisitionen lämna
dessa uppgifter.

�&terkrav

12 § Om någon genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsa-
kat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, ska Same-
tinget kräva tillbaka det som har betalats ut för mycket. Detsamma gäller om
någon på något annat sätt har fått statsbidrag felaktigt eller med för högt be-
lopp och insett eller borde ha insett detta. Om det finns synnerliga skäl, får
Sametinget helt eller delvis avstå från att kräva tillbaka statsbidraget.

Statsbidrag får inte krävas tillbaka när mottagaren har avlidit.

background image

3

SFS 2007:1347

Ränta

13 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från den dag då
statsbidraget har tagits emot efter en räntesats som vid varje tidpunkt över-
stiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl, får Sametinget helt eller delvis avstå från att

ta ut ränta.

�verklagande

14 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-
klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Sametinget än
beslut att inte betala ut statsbidrag efter rekvisition enligt 11 § får dock inte
överklagas.

Rätt att meddela föreskrifter

15 § Sametinget får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna för-
ordning.

Sametinget får även meddela föreskrifter om statsbidragets storlek.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007