SFS 2007:1348 Förordning med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd

071348.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DNLNNA+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DNLNNB+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DNLNNB+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:DNLNNB+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:DNLNNB+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:DNLNNB+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:DNLNNA+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DNLNNB+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DNLNNA+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:16px;font-family:DNLNNA+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:DNLNNA+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:DNLNNB+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:DNLNNA+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:DNLNNB+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DNLNNA+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>med instruktion f�r �verklaganden�mnden f�r <br/>studiest�d;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 13 december 2007.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 � </b>�verklaganden�mnden f�r studiest�d har till uppgift att pr�va s�dana<br/>�verklaganden av Centrala studiest�dsn�mndens beslut som anges i 6 kap.<br/>11 � studiest�dslagen (1999:1395).</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:479px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 � </b>�verklaganden�mnden f�r studiest�d leds av en myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Beslutande organ</b></p> <p style="position:absolute;top:550px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 � </b>Inom myndigheten finns det ett s�rskilt beslutsorgan som ben�mns<br/>�verklaganden�mnden.</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 � </b>�verklaganden�mnden ska avg�ra s�dana �renden om �verklaganden<br/>som anges i 6 kap. 11 � studiest�dslagen (1999:1395).</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">�verklaganden�mnden f�r l�mna �ver till ordf�randen, vice ordf�randen</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">eller myndighetschefen att avg�ra �renden om �verklaganden som �r av s�-<br/>dant slag att n�mndens v�gledande avg�randen kan till�mpas eller som an-<br/>nars �r av det slaget att de inte beh�ver avg�ras av �verklaganden�mnden.</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>5 � </b>�verklaganden�mnden best�r av myndighetschefen, en ordf�rande, en<br/>vice ordf�rande samt fem �vriga ledam�ter. Ordf�randen och vice ordf�ran-<br/>den ska vara eller ha varit ordinarie domare. Av de �vriga ledam�terna ska<br/>tv� vara jurister, tv� ha s�rskild insikt i studerandes f�rh�llanden och en ha<br/>s�rskild sakkunskap om utbildningsv�sendet. I den utstr�ckning det beh�vs<br/>ska det finnas ers�ttare f�r ledam�terna.</p> <p style="position:absolute;top:850px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>6 � </b>�verklaganden�mnden �r beslutf�r n�r ordf�randen eller vice ordf�-<br/>randen och minst tre andra ledam�ter, varav minst en jurist, �r n�rvarande.</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 � </b>�verklaganden�mnden ansvarar f�r sina beslut.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2007:1348</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 21 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:1348</b></p> <p style="position:absolute;top:942px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">�verklaganden�mnden ansvarar f�r sin verksamhet inf�r myndighetens</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">ledning.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 � </b>Myndighetens ledning ansvarar inf�r regeringen f�r att �verklagande-<br/>n�mnden tilldelas medel och resurser i �vrigt f�r sin verksamhet samt f�r att<br/>verksamheten bedrivs f�rfattningsenligt och effektivt samt att den redovisas<br/>p� ett tillf�rlitligt s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:201px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Anst�llningar och uppdrag</b></p> <p style="position:absolute;top:227px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>9 � </b>Direkt�ren �r myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>10 � </b>Ledam�terna i �verklaganden�mnden, utom myndighetschefen, och<br/>ers�ttarna utses av regeringen f�r en best�md tid.</p> <p style="position:absolute;top:325px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>�rendenas handl�ggning</b></p> <p style="position:absolute;top:351px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>11 � </b>�rendena ska avg�ras efter f�redragning.</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten f�r i arbetsordningen meddela f�reskrifter om eller i ett en-</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">skilt fall besluta att �renden om �verklaganden som avg�rs enligt 4 � andra<br/>stycket och �renden som �r av administrativ art inte beh�ver f�redras.</p> <p style="position:absolute;top:449px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Undantag fr�n myndighetsf�rordningen</b></p> <p style="position:absolute;top:474px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>12 � </b>F�ljande best�mmelser i myndighetsf�rordningen (2007:515) ska inte<br/>till�mpas p� �verklaganden�mnden f�r studiest�d:</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">7 � om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete, och<br/>27 � om r�tt att f�retr�da staten vid domstol.</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">(2001:79) med instruktion f�r �verklaganden�mnden f�r studiest�d ska<br/>upph�ra att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. �verklaganden�mnden f�r studiest�d ska �ven efter den 1 januari 2008</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">pr�va �verklaganden i �renden om bidrag vid korttidsstudier enligt den upp-<br/>h�vda f�rordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier.</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. �verklaganden�mnden f�r studiest�d ska �ven efter den 1 januari 2008</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">pr�va �verklaganden i �renden om rekryteringsbidrag enligt den upph�vda<br/>lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">LARS LEIJONBORG</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Charlotte Abrahamsson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med instruktion f�r �verklaganden�mnden f�r
studiest�d;

utf�rdad den 13 december 2007.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Uppgifter

1 � �verklaganden�mnden f�r studiest�d har till uppgift att pr�va s�dana
�verklaganden av Centrala studiest�dsn�mndens beslut som anges i 6 kap.
11 � studiest�dslagen (1999:1395).

Ledning

2 � �verklaganden�mnden f�r studiest�d leds av en myndighetschef.

Beslutande organ

3 � Inom myndigheten finns det ett s�rskilt beslutsorgan som ben�mns
�verklaganden�mnden.

4 � �verklaganden�mnden ska avg�ra s�dana �renden om �verklaganden
som anges i 6 kap. 11 � studiest�dslagen (1999:1395).

�verklaganden�mnden f�r l�mna �ver till ordf�randen, vice ordf�randen

eller myndighetschefen att avg�ra �renden om �verklaganden som �r av s�-
dant slag att n�mndens v�gledande avg�randen kan till�mpas eller som an-
nars �r av det slaget att de inte beh�ver avg�ras av �verklaganden�mnden.

5 � �verklaganden�mnden best�r av myndighetschefen, en ordf�rande, en
vice ordf�rande samt fem �vriga ledam�ter. Ordf�randen och vice ordf�ran-
den ska vara eller ha varit ordinarie domare. Av de �vriga ledam�terna ska
tv� vara jurister, tv� ha s�rskild insikt i studerandes f�rh�llanden och en ha
s�rskild sakkunskap om utbildningsv�sendet. I den utstr�ckning det beh�vs
ska det finnas ers�ttare f�r ledam�terna.

6 � �verklaganden�mnden �r beslutf�r n�r ordf�randen eller vice ordf�-
randen och minst tre andra ledam�ter, varav minst en jurist, �r n�rvarande.

7 � �verklaganden�mnden ansvarar f�r sina beslut.

SFS 2007:1348

Utkom fr�n trycket
den 21 december 2007

background image

2

SFS 2007:1348

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

�verklaganden�mnden ansvarar f�r sin verksamhet inf�r myndighetens

ledning.

8 � Myndighetens ledning ansvarar inf�r regeringen f�r att �verklagande-
n�mnden tilldelas medel och resurser i �vrigt f�r sin verksamhet samt f�r att
verksamheten bedrivs f�rfattningsenligt och effektivt samt att den redovisas
p� ett tillf�rlitligt s�tt.

Anst�llningar och uppdrag

9 � Direkt�ren �r myndighetschef.

10 � Ledam�terna i �verklaganden�mnden, utom myndighetschefen, och
ers�ttarna utses av regeringen f�r en best�md tid.

�rendenas handl�ggning

11 � �rendena ska avg�ras efter f�redragning.

Myndigheten f�r i arbetsordningen meddela f�reskrifter om eller i ett en-

skilt fall besluta att �renden om �verklaganden som avg�rs enligt 4 � andra
stycket och �renden som �r av administrativ art inte beh�ver f�redras.

Undantag fr�n myndighetsf�rordningen

12 � F�ljande best�mmelser i myndighetsf�rordningen (2007:515) ska inte
till�mpas p� �verklaganden�mnden f�r studiest�d:

7 � om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete, och
27 � om r�tt att f�retr�da staten vid domstol.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen

(2001:79) med instruktion f�r �verklaganden�mnden f�r studiest�d ska
upph�ra att g�lla.

2. �verklaganden�mnden f�r studiest�d ska �ven efter den 1 januari 2008

pr�va �verklaganden i �renden om bidrag vid korttidsstudier enligt den upp-
h�vda f�rordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier.

3. �verklaganden�mnden f�r studiest�d ska �ven efter den 1 januari 2008

pr�va �verklaganden i �renden om rekryteringsbidrag enligt den upph�vda
lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

P� regeringens v�gnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

;