SFS 2007:1348 Förordning med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd

071348.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för �verklagandenämnden för
studiestöd;

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § �verklagandenämnden för studiestöd har till uppgift att pröva sådana
överklaganden av Centrala studiestödsnämndens beslut som anges i 6 kap.
11 § studiestödslagen (1999:1395).

Ledning

2 § �verklagandenämnden för studiestöd leds av en myndighetschef.

Beslutande organ

3 § Inom myndigheten finns det ett särskilt beslutsorgan som benämns
�verklagandenämnden.

4 § �verklagandenämnden ska avgöra sådana ärenden om överklaganden
som anges i 6 kap. 11 § studiestödslagen (1999:1395).

�verklagandenämnden får lämna över till ordföranden, vice ordföranden

eller myndighetschefen att avgöra ärenden om överklaganden som är av så-
dant slag att nämndens vägledande avgöranden kan tillämpas eller som an-
nars är av det slaget att de inte behöver avgöras av �verklagandenämnden.

5 § �verklagandenämnden består av myndighetschefen, en ordförande, en
vice ordförande samt fem övriga ledamöter. Ordföranden och vice ordföran-
den ska vara eller ha varit ordinarie domare. Av de övriga ledamöterna ska
två vara jurister, två ha särskild insikt i studerandes förhållanden och en ha
särskild sakkunskap om utbildningsväsendet. I den utsträckning det behövs
ska det finnas ersättare för ledamöterna.

6 § �verklagandenämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordfö-
randen och minst tre andra ledamöter, varav minst en jurist, är närvarande.

7 § �verklagandenämnden ansvarar för sina beslut.

SFS 2007:1348

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

2

SFS 2007:1348

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

�verklagandenämnden ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens

ledning.

8 § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att �verklagande-
nämnden tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för att
verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt samt att den redovisas
på ett tillförlitligt sätt.

Anställningar och uppdrag

9 § Direktören är myndighetschef.

10 § Ledamöterna i �verklagandenämnden, utom myndighetschefen, och
ersättarna utses av regeringen för en bestämd tid.

�rendenas handläggning

11 § �rendena ska avgöras efter föredragning.

Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i ett en-

skilt fall besluta att ärenden om överklaganden som avgörs enligt 4 § andra
stycket och ärenden som är av administrativ art inte behöver föredras.

Undantag från myndighetsförordningen

12 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på �verklagandenämnden för studiestöd:

7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete, och
27 § om rätt att företräda staten vid domstol.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2001:79) med instruktion för �verklagandenämnden för studiestöd ska
upphöra att gälla.

2. �verklagandenämnden för studiestöd ska även efter den 1 januari 2008

pröva överklaganden i ärenden om bidrag vid korttidsstudier enligt den upp-
hävda förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier.

3. �verklagandenämnden för studiestöd ska även efter den 1 januari 2008

pröva överklaganden i ärenden om rekryteringsbidrag enligt den upphävda
lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)