SFS 2007:1350 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)

071350.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (1985:1100);

utfärdad den 13 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 kap. 4 § skollagen (1985:1100)2

ska ha följande lydelse.

15 kap.

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om försöksverksamhet inom det offentliga skolväsendet. I
sådana föreskrifter får undantag göras från organisatoriska bestämmelser i
denna lag.

Undantag får göras även från andra bestämmelser i denna lag för att möj-

liggöra en försöksverksamhet med sådan utbildning i gymnasieskolan som
inte utgörs av utbildning på nationella, specialutformade eller individuella
program.

Denna lag träder i kraft den 15 januari 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2007/08:70.

2 Lagen omtryckt 1997:1212.

SFS 2007:1350

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007