SFS 2007:1351 Lag om fortsatt giltighet av lagen (1995:1249) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång

071351.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om fortsatt giltighet av lagen (1995:1249) om
försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande
över utvecklingsstörda barns skolgång;

utfärdad den 13 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1995:1249) om försöks-

verksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skol-
gång, som gäller till och med utgången av juni 2008

2, ska fortsätta att gälla

till och med utgången av juni 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2007/08:70.

2 Lagens giltighetstid senast förlängd 2004:1367.

SFS 2007:1351

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007