SFS 2007:1352 Lag om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

071352.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:675) om införande av
lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension;

utfärdad den 13 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 25 § lagen (1998:675) om in-

förande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension ska ha
följande lydelse.

25 §

2

Bestämmelserna i 10 kap. 1�6, 11 och 12 §§ samt 12 kap. 4�8 §§ la-

gen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension ska inte tillämpas före år
2010 i fråga om premiepension till efterlevande enligt 10 kap. 1 § samma
lag.

Föreskrifterna i 10 kap. 1 § andra stycket samma lag ska inte tillämpas i

fråga om ansökningar som kommer in till myndigheten före den 1 maj 2010.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

1 Bet. 2007/08:SfU1, rskr. 2007/08:68.

2 Senaste lydelse 2005:1246.

SFS 2007:1352

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007