SFS 2007:1353 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

071353.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 13 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om sekretesslagen (1980:100)

2

dels

att 5 kap. 11 § ska ha följande lydelse,

dels

att ikraftträdandebestämmelsen till lagen (2007:645) om ändring i

nämnda lag ska ha följande lydelse.

5 kap.

11 §

3

Sekretess gäller för uppgift i säkerhetskopior som har genererats i

Regeringskansliets datasystem och som har bevarats med anledning av na-
turkatastrofen i Asien år 2004, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan fara för att Regeringskansliets verksamhet skadas.

Föreskrifterna i 14 kap. gäller inte i fråga om sekretessen enligt denna pa-

ragraf. Sekretessen hindrar dock inte att uppgift lämnas till riksdagen.

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2007.

Denna lag träder i kraft den 31 december 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:38, bet. 2007/08:KU5, rskr. 2005/06:84.

2

Lagen omtryckt 1992:1474.

3

Senaste lydelse 2007:645.

SFS 2007:1353

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007