SFS 2007:1354 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

071354.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 13 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 11 § sekretesslagen

(1980:100)

2

ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:38, bet. 2007/08:KU5, rskr. 2005/06:84.

2

Lagen omtryckt 1992:1474.

SFS 2007:1354

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007