SFS 2007:1355 Lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen

071355.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till
riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i
riksdagen;

utfärdad den 13 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10 § lagen (1999:1209) om stöd

till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen skall ha föl-
jande lydelse.

10 §

2

Stödet är avsett att bekosta handläggarhjälp åt riksdagens ledamöter.

Stödet beräknas efter normen att det skall motsvara kostnaden för en politisk
sekreterare per riksdagsledamot.

Vid bestämmande av stödets storlek skall beloppet 48 800 kr per politisk

sekreterare och månad ligga till grund för beräkningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:1, utg.omr. 1, bet. 2007/08:KU1, rskr. 2007/08:76.

2

Senaste lydelse 2006:1439.

SFS 2007:1355

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007