SFS 2007:1360 Lag om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

071360.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om kommuners medverkan i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder;

utfärdad den 13 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

En kommun får, efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, an-

ordna aktiviteter för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Regeringen meddelar föreskrifter om under vilka förutsättningar som Ar-

betsförmedlingen får ingå sådana överenskommelser som avses i första
stycket samt om innehållet i dessa överenskommelser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:1, utg.omr. 13, bet. 2007/08:AU1, rskr. 2007/08:73.

SFS 2007:1360

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007