SFS 2007:1361 Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd

071361.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd;

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (1996:1100) om aktivitets-

stöd ska ha följande lydelse.

16 §

1

Kostnader för dagliga resor får ersättas till den del de överstiger

600 kronor per månad eller kostnaden för normal dagpendling på orten.

Den som inte reser dagligen får ersättas med skälig kostnad för
� en resa till och från den plats där han eller hon tar del av programmet,

rehabiliteringen eller genomgår utredning, och

� en hem- och återresa per månad.
Kostnader för resa med egen bil får ersättas om det är motiverat att en resa

görs med bil. Ersättningen lämnas med högst 185 öre per kilometer. Vid
samåkning lämnas därutöver ersättning med 25 öre per passagerare och kilo-
meter.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
2. För den som haft kostnader för resa före ikraftträdandet gäller 16 § i

dess äldre lydelse.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2002:1057.

SFS 2007:1361

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007