SFS 2007:1362 Förordning om ändring i förordningen (2007:924) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

071362.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:924) om ändring i
förordningen (2000:630) om särskilda insatser för
personer med funktionshinder som medför nedsatt
arbetsförmåga;

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:630) om särskilda

insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbets-
förmåga

dels

att 39 b § i stället för dess lydelse enligt förordningen (2007:924) om

ändring i nämnda förordning ska upphöra att gälla,

dels

att 36�37, 38 och 39 a §§ i stället för deras lydelse enligt förord-

ningen (2007:924) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse,

dels

att övergångsbestämmelserna till förordningen (2007:924) om

ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

36 §

En utvecklingsanställning är anpassat arbete hos en offentlig eller pri-

vat arbetsgivare under längst tolv månader, som Arbetsförmedlingen anvisar
en person med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga för att
hans eller hennes arbetsförmåga ska utvecklas. Anställningen kan förlängas
längst tolv månader om det finns särskilda skäl. Arbetsförmedlingen ska i
sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den infor-
mation som ligger till grund för beslutet.

Ekonomiskt stöd lämnas till arbetsgivaren på samma sätt som lönebidrag

enligt 27 och 28 §§. Arbetsgivaren kan därtill få ersättning för särskilda
kostnader med högst 130 kronor per dag och person (anordnarbidrag). Sådan
ersättning lämnas dock inte om arbetsgivaren blir kompenserad för sina sär-
skilda kostnader genom annat statligt stöd.

Anställningen får inte kombineras med stöd till personligt biträde eller

särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS).

37 §

En trygghetsanställning är en anställning hos en annan arbetsgivare

än en arbetsgivare som ingår i Samhallkoncernen, som Arbetsförmedlingen
anvisar en person med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
vars behov inte kan tillgodoses genom andra insatser.

Ekonomiskt stöd lämnas till arbetsgivaren på samma sätt som lönebidrag

enligt 26 a, 27 och 28 §§. Arbetsgivaren kan därtill få ersättning för sär-
skilda kostnader med högst 130 kronor per dag och person (anordnarbidrag).

SFS 2007:1362

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1362

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Sådan ersättning lämnas dock inte om arbetsgivaren blir kompenserad för
sina särskilda kostnader genom annat statligt stöd.

Anställningen får inte kombineras med stöd till personligt biträde.

38 §

Arbetsförmedlingen beräknar och betalar ut stöd enligt denna förord-

ning. Stöden betalas ut månadsvis i efterskott eller på det sätt som Arbetsför-
medlingen bestämmer. Belopp som understiger femtio kronor sammanlagt
betalas inte ut.

När det gäller stöd till skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare finns

särskilda bestämmelser i 39 a §.

39 a §

Stöd till skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare lämnas genom

bidrag. Arbetsförmedlingen beräknar och betalar ut bidraget. Det betalas ut
månadsvis i efterskott eller på det sätt som Arbetsförmedlingen bestämmer.

Arbetsgivaren rekvirerar bidraget från Arbetsförmedlingen månadsvis i

efterskott efter hand som anställningen består. Detta ska ske inom sextio da-
gar efter den arbetsmånad som stödet avser. Rekvireras inte beloppet inom
denna tid förlorar arbetsgivaren rätt till det stödbeloppet.

Om det finns särskilda skäl får Arbetsförmedlingen besluta om att medge

undantag från skyldigheten att rekvirera beloppet inom sextio dagar. Arbets-
förmedlingen ska i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och do-
kumentera den information som ligger till grund för beslutet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas även för rekvisitioner av bidrag

som inte handlagts slutligt före den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)