SFS 2007:1363 Förordning om ändring i förordningen (2007:920) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

071363.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:920) om ändring i
förordningen (1997:1275) om anställningsstöd;

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:1275) om anställ-

ningsstöd

dels

att 20 a och 20 b §§ i stället för deras lydelse enligt förordningen

(2007:920) om ändring i nämnda förordning ska upphöra att gälla,

dels

att 20 d § i stället för dess lydelse enligt förordningen (2007:920) om

ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse,

dels

att övergångsbestämmelserna till förordningen (2007:920) om

ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

20 d §

Anställningsstöd lämnas till arbetsgivaren genom bidrag. Arbets-

förmedlingen beräknar och betalar ut bidraget. Det betalas ut månadsvis i
efterskott eller på det sätt som Arbetsförmedlingen bestämmer.

Arbetsgivaren rekvirerar bidraget från Arbetsförmedlingen månadsvis i

efterskott efter hand som anställningen består. Detta ska ske inom sextio
dagar efter den arbetsmånad som stödet avser. Rekvireras inte hela beloppet
inom denna tid förlorar arbetsgivaren rätt till det stödbeloppet.

Om det finns särskilda skäl får Arbetsförmedlingen medge undantag från

skyldigheten att rekvirera beloppet inom sextio dagar. Arbetsförmedlingen
ska i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den
information som ligger till grund för beslutet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas även för rekvisitioner av bidrag

som inte handlagts slutligt före den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2007:1363

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007