SFS 2007:1364 Förordning om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program

071364.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om Arbetsförmedlingens samarbete med
kommuner om arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning har som ändamål att klargöra förutsättningarna för

att på lokal nivå anordna arbetsmarknadspolitiska program om det efter ett
upphandlingsförfarande skulle visa sig att någon annan lämplig aktör för ak-
tiviteterna inte finns.

2 §

Arbetsförmedlingen får ingå överenskommelse med en kommun om

kommunens anordnande av aktiviteter inom de program som följer av

� förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, och
� förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar.
Aktiviteterna i överenskommelsen pågår längst till och med den tid pro-

grammet erbjuds.

3 §

Ekonomiskt stöd för merkostnader får lämnas till den kommun som

anordnar arbetsträning eller förstärkt arbetsträning enligt förordningen
(2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin. Arbetsförmedlingen får även
ersätta kommunen för merkostnader för studie- och yrkesvägledning och
jobbsökaraktiviteter med coachning som anordnas enligt förordningen
(2007:813) om jobbgaranti för ungdomar.

4 §

En överenskommelse ska ingås på viss tid, dock längst ett år. I över-

enskommelsen ska det anges

� vilka målgrupper aktiviteterna avser,
� vilka aktiviteter som ska anordnas inom programmet,
� hur aktiviteterna ska följas upp och kontrolleras,
� om, och i så fall med vilket belopp, Arbetsförmedlingen ska ersätta

kommunens kostnader enligt 3 §, och

� om lokala utvecklingsavtal eller andra särskilda överenskommelser träf-

fats som berör Arbetsförmedlingens samverkan med kommuner.

5 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

6 §

Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som behövs

för verkställigheten av denna förordning.

SFS 2007:1364

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1364

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)