SFS 2007:1366 Förordning om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

071366.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för
nystartsjobb;

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:1481) om stöd för

nystartsjobb

1

dels

att 6 § ska upphöra att gälla,

dels

att 3, 7, 8,10, 12 och 16 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 9 a §, av följande ly-

delse.

3 §

2

Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som fyllt

20 år om han eller hon

a) sedan minst ett år på heltid varit arbetslös och anmäld hos den offent-

liga arbetsförmedlingen eller deltagit i arbetsmarknadspolitiska program,

b) sedan minst ett år på heltid haft skyddat arbete vid Samhall AB samt är

anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen,

c) sedan minst ett år på heltid varit arbetslös och fått ekonomiskt bistånd

enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) samt är anmäld hos den offent-
liga arbetsförmedlingen,

d) sedan minst ett år på heltid fått sjukpenning, rehabiliteringspenning,

sjuk- eller aktivitetsersättning samt är anmäld hos den offentliga arbetsför-
medlingen,

e) sedan minst ett år på heltid omfattas av en kombination av sådana för-

hållanden som avses i a�d samt är arbetslös och anmäld hos den offentliga
arbetsförmedlingen,

f) är högst 24 år och på heltid sedan minst sex månader omfattas av så-

dana förhållanden som avses i a�d, eller en kombination av sådana förhål-
landen, samt är arbetslös och anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen,

g) inom de senaste tre åren har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1,

2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre be-
stämmelser, samt är arbetslös och anmäld hos den offentliga arbetsförmed-
lingen,

h) är inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin och inte uppfyller övriga

villkor i denna paragraf, eller

i) uppfyller följande förutsättningar vad gäller deltidsarbete:

1

Senaste lydelse av 6 § 2007:421.

2

Senaste lydelse 2007:421.

SFS 2007:1366

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1366

� sedan minst två år varit arbetslös på deltid eller med kombination av

deltid och heltid eller tid då han eller hon deltagit i arbetsmarknadspolitiska
program,

� är anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen,
� är erbjuden en anställning motsvarande heltid eller, om den enskildes

arbetsutbud är lägre på grund av sjukdom och han eller hon därmed får er-
sättning från sjukförsäkringen, anställningen motsvarar arbetsutbudet, samt

� lämnat en ansökan som inkommit senast den 31 december 2008.

7 §

Stöd till en arbetsgivare som den arbetssökande är eller har varit an-

ställd hos lämnas endast om den arbetssökande, sedan den första anställ-
ningen avslutades, åter uppfyller villkor för nystartsjobb enligt 3 §.

För en arbetstagare som varit deltidsarbetslös enligt 3 § i får stöd dock

lämnas till den arbetsgivare hos vilken den arbetssökande är anställd.

8 §

3

Stöd enligt denna förordning lämnas endast under förutsättning att

arbetsgivaren intygar att lön och andra anställningsförmåner lämnas enligt
kollektivavtal eller att de är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal i
branschen.

Stöd får inte beviljas om arbetsgivaren har näringsförbud, skatteskulder

som har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning eller betal-
ningsanmärkning som inte är obetydlig.

9 a §

Om anställningen enligt 3 § i övergår i en deltidsanställning eller en

anställning under den sjukes arbetsutbud upphör stödet.

10 §

4

Stöd för nystartsjobb lämnas under lika lång tid som den som an-

ställs har varit frånvarande från arbetslivet, eller haft ett skyddat arbete, på
det sätt som anges i 3 §, dock längst fem år.

För den som fyllt 55 år lämnas stöd under dubbelt så lång tid som perso-

nen har varit frånvarande från arbetslivet eller haft ett skyddat arbete, dock
längst tio år och till den första dagen i den månad då han eller hon fyller
65 år.

För den som fyllt 20 men inte 25 år lämnas stöd under längst ett år. Detta

gäller dock inte den som uppfyller kraven enligt 3 § d.

För utlänningar som fyllt 20 år lämnas stöd under tre år från tidpunkten

för beslut om uppehållstillstånd, dock längst till den första dagen i den må-
nad då han eller hon fyller 65 år.

För den som uppfyller kraven enligt 3 § h eller i, lämnas stöd under längst

ett år.

12 §

5

Stöd lämnas genom återbetalning till arbetsgivaren av ett belopp som

motsvarar de arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgift för den an-
ställde som arbetsgivaren ska betala enligt socialavgiftslagen (2000:980)
och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. Beloppet ska motsvara de fulla
avgifterna, utan reducering.

3

Senaste lydelse 2007:421.

4

Senaste lydelse 2007:421.

5

Senaste lydelse 2007:421.

background image

3

SFS 2007:1366

Utöver vad som anges i första stycket lämnas ett extra stöd för den som

uppfyller kraven enligt 3 § d, med ett belopp motsvarande det som anges i
första stycket, dock efter eventuell reducering.

Stöd för den som uppfyller kraven enligt 3 § i lämnas endast med hälften

av det belopp som anges i första stycket.

16 §

6

Beslut om nystartsjobb fattas för ett år i taget. Inför ett nytt beslut

ska arbetsgivaren ge in en ny ansökan.

Arbetsförmedlingen ska före beslutet inhämta information för att säker-

ställa att arbetsgivaren inte har näringsförbud, skatteskulder som har lämnats
till Kronofogdemyndigheten för indrivning eller betalningsanmärkning som
inte är obetydlig.

Arbetsförmedlingens beslut att en arbetsgivare har rätt till stöd ska för-

enas med en skyldighet för arbetsgivaren att omgående anmäla förändringar
som kan påverka rätten till stöd eller stödets storlek. Ett beslut ska omprövas
vid ändrade förhållanden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

6

Senaste lydelse 2007:421.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007