SFS 2007:1367 Förordning om ändring i förordningen (2005:1093) om bidrag till sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet

071367.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:1093) om bidrag
till sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet;

utfärdad den 18 december 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:1093) om bidrag

till sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet

dels

att 7 § ska upphöra att gälla,

dels

att 5 och 6 §§ ska ha följande lydelse.

5 §

1

Ansökan ska göras på ett särskilt formulär som tillhandahålls av Sta-

tens kulturråd.

Ansökningar ska lämnas till Statens kulturråd vid den tidpunkt som rådet

föreskriver.

6 §

Frågor om bidrag prövas av Statens kulturråd och avgörs av general-

direktören.

Statens kulturråd får inhämta synpunkter på ansökningarna från den som

rådet finner lämpligt.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

1

�ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2007:1367

Utkom från trycket
den 28 december 2007

2

SFS 2007:1353�1397

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007