SFS 2007:1368 Förordning om statsbidrag till enskilda arkiv

071368.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till enskilda arkiv;

utfärdad den 18 december 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till enskilda

arkiv.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Villkor för statsbidrag

2 §

Statsbidrag får ges till enskilda arkivinstitutioner och institutioner eller

föreningar med anknytning till arkivverksamhet.

Statsbidrag får också ges till andra för bevarande och tillgängliggörande

av företagsarkiv.

3 §

I förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksam-

het finns särskilda bestämmelser om statsbidrag till regionala arkivinstitutio-
ner.

�rendenas handläggning

4 §

Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Riksarkivet

.

Redovisning

5 §

Den som har fått statsbidrag ska redovisa till Riksarkivet hur medlen

har använts.

�&terbetalning

6 §

Statsbidrag får helt eller delvis krävas tillbaka om

1. mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på

annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt
belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felak-

tigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. statsbidraget inte används för det ändamål som det har beviljats för,

SFS 2007:1368

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1368

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

4. den som har mottagit statsbidraget inte lämnar sådan redovisning som

avses i 5 §, eller

5. villkor i beslutet inte har följts.

Bemyndigande

7 §

Riksarkivet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställighe-

ten av denna förordning.

�verklagande

8 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2008. Bidrag enligt förord-

ningen lämnas dock för tid från och med den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)