SFS 2007:1370 Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor

071370.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:996) om rikets
indelning i domsagor;

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1982:996) om rikets in-

delning i domsagor

1

, att punkterna 2-4 i övergångsbestämmelserna till för-

ordningen (2007:77) om ändring i nämnda förordning ska upphöra att gälla.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1

Förordningen omtryckt 2001:1303.

SFS 2007:1370

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007