SFS 2007:1371 Förordning med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

071371.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida);

utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) är förvalt-

ningsmyndighet för Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete.

2 §

Myndigheten ska medverka i utvecklingssamarbetet genom internatio-

nella och multilaterala organisationer samt Europeiska unionen.

Myndigheten ska också följa upp, bedöma och rapportera om utvecklings-

samarbetet genom organisationerna och Europeiska unionen.

3 §

Myndigheten ska särskilt

1. ta tillvara och samordna erfarenheter och kunskaper, i utvecklingssam-

arbetet, som finns inom förvaltning, näringsliv, fackföreningsrörelse och öv-
riga organisationer i utvecklingssamarbetet samt samverka med dessa orga-
nisationer,

2. utnyttja möjligheter till samverkan med andra givarländer, de Europe-

iska gemenskapernas kommission samt internationella och multilaterala or-
ganisationer i utvecklingssamarbetet, varvid myndigheten får låta samver-
kanspartner svara för beredning, genomförande och uppföljning av svenska
biståndsinsatser om detta inte innefattar myndighetsutövning samt själv åta
sig motsvarande uppgifter,

3. vid myndighetens utbildningscentrum i Härnösand anordna utbildning

och kompetensutveckling för myndighetens samarbetspartner inom utveck-
lingssamarbetet,

4. stödja samarbetsländernas strävan att bekämpa korruption, samt mot-

verka att korruption förekommer i insatser finansierade med svenskt bistånd,

5. besluta om krediter till vissa u-länder enligt förordningen (1984:1132)

om krediter för vissa utvecklingsändamål (u-krediter),

6. informera om det svenska utvecklingssamarbetet och om utvecklingen i

utvecklingsländerna, och

7.

sammanställa och till regeringen och OECD:s biståndskommitté

(DAC) rapportera statistik enligt direktiv från DAC.

Utöver det bilaterala utvecklingssamarbetet ska myndigheten särskilt

SFS 2007:1371

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1371

1. vid myndighetens �stersjöenhet på Gotland ansvara för visst samarbete

inom utvalda sektorer inom �stersjöregionen i samverkan med det svenska
samhället, särskilt statliga myndigheter, kommuner, landsting och enskilda
organisationer,

2. ansvara för samarbete med Ryssland om investeringar på miljöområdet

samt mänskliga rättigheter, och

3. ha ett särskilt sektoransvar för miljömålsarbetet. Myndigheten ska rap-

portera till det miljöråd som finns inom Naturvårdsverket.

4 §

Myndigheten får

1. ingå och säga upp avtal om de närmare villkoren för samarbetet med

samarbetsländer (proceduravtal),

2. ingå och säga upp avtal med främmande stater, internationella och mul-

tilaterala organisationer om insatser och bidrag som myndigheten har rätt att
fatta beslut om (insatsavtal). Myndigheten får efter överenskommelse med
avtalsslutande part omfördela medel mellan olika insatsavtal. Myndigheten
ska genast underrätta Regeringskansliet om ett insatsavtal sägs upp. Insats-
avtal som myndigheten ingår ska innehålla bestämmelser som reglerar upp-
följning, utvärdering och revision,

3. förlänga samarbetsavtal så att de motsvarar en samarbetsstrategis gil-

tighetsperiod, och

4. uppdra åt en utlandsmyndighet att på myndighetens vägnar under-

teckna avtal.

Sida får överlämna åt en utlandsmyndighet eller annan myndighet att på

Sidas vägnar avgöra ärenden som är sådana att de inte behöver prövas av ge-
neraldirektören eller personalansvarsnämnden.

Samverkan

5 §

Myndigheten ska

1. vara sammankallande till regelbundna samråd med Regeringskansliet

(Utrikesdepartementet) avseende humanitärt bistånd, samt

2. delta i regelbundna samråd med Regeringskansliet (Utrikesdeparte-

mentet) om genomförandet av regeringen beslutade strategier som ligger till
grund för utvecklingssamarbetet.

Ledning

6 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

7 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst elva

ledamöter.

Särskilda organ

8 §

Vid myndigheten ska det finnas ett rådgivande organ för forsknings-

samarbete som ska ge råd i ärenden om

1. stöd till internationella forskningsprogram,
2. stöd till forskning i Sverige om utvecklingsländerna,

background image

3

SFS 2007:1371

3. sammansättning och mandat för vetenskapliga referensgrupper för stöd

under 2, och

4. stöd till uppbyggande av forskningskapacitet i samarbetsländer.

9 §

Det rådgivande organet för forskningssamarbete består av högst elva

ledamöter.

10 §

Ordförande och åtta av de elva ledamöterna i det rådgivande organet

för forskningssamarbete utses av regeringen för en bestämd tid. Dessa ska ha
anknytning till forskarvärlden. �vriga två ledamöter i rådet utses av myndig-
heten.

Anställningar och uppdrag

11 §

Generaldirektören är myndighetschef.

12 §

Myndigheten får efter samråd med Regeringskansliet placera perso-

nal vid en utlandsmyndighet.

Personalansvarsnämnd

13 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 §

Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

15 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Avgifter

16 §

I verksamhet enligt 3 § första stycket 3 får myndigheten ta ut avgifter,

bestämma avgifternas storlek samt disponera inkomsterna.

�verklagande

17 §

Myndighetens beslut i ärenden om fördelning av bidrag eller annat

ekonomiskt stöd får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1995:869) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssam-
arbete (Sida) ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007