SFS 2007:1372 Lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

071372.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på
utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 § lagen (1990:613) om miljöav-

gift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion ska ha följande lydelse.

5 §

2

Avgift tas ut med 50 kronor per helt kilogram utsläppta kväveoxider,

räknat som kvävedioxid.

Den som kontinuerligt mäter och registrerar utsläppen med hjälp av en

mätutrustning, som uppfyller särskilda krav enligt föreskrifter av regeringen
eller myndighet som regeringen bestämmer, får beräkna avgiften på grund-
val av mätvärdena.

Görs inte en sådan mätning ska utsläppen beräknas på följande sätt. Om

mätutrustning som avses i andra stycket är installerad, får utsläppen under
högst 60 dygn per kalenderår då mätning inte skett beräknas som en och en
halv gånger den mängd kväveoxider, räknat som kvävedioxid, som i genom-
snitt uppmätts under en lika lång tid med jämförbara driftförhållanden under
samma kalenderår. I annat fall ska utsläppen anses motsvara 0,6 gram kvä-
veoxider, räknat som kvävedioxid, per megajoule tillfört bränsle om produk-
tionen sker med hjälp av en gasturbin och 0,25 gram i övriga fall.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträ-
dandet.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:MJU1, rskr. 2007/08:95.

2

Senaste lydelse 2002:411.

SFS 2007:1372

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007