SFS 2007:1373 Förordning om ändring i förordningen (2007:674) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

071373.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:674) om ändring i
förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd;

utfärdad den 18 december 2007.

Regeringen föreskriver att punkten 2 i övergångsbestämmelserna till för-

ordningen (2007:674) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse.

2. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före den 1 januari 2008

och som inte har tillstånd enligt 5 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, om tillståndsplikt införs till följd av denna för-
ordning eller om verksamheten omfattas av punkten 2 i övergångsbestäm-
melserna till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, punk-
ten 2 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2001:748) om ändring i
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, punkten 2 eller 4 i
övergångsbestämmelserna till förordningen (2001:1064) om ändring i för-
ordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller punkten 2 i över-
gångsbestämmelserna till förordningen (2003:1052) om ändring i förord-
ningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Verksamheten får fort-
sätta att bedrivas utan tillstånd till och med den 30 juni 2008. Därefter får
verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten har läm-
nat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 30 juni
2008 och tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2007:1373

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007